Barnets behov og tarv bør være i centrum ved enhver pladsanvisning til daginstitution

06-08-2018

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner)

Børne- og socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Den 06.08.2018
J.nr. 3.7.27/nsr


Børnerådet mener, at det er positivt, at børn møder andre børn og familier, der er forskellige fra dem selv, ligesom Rådet støtter op om intentionen bag det fremsendte lovforslag, at give alle børn i Danmark lige muligheder for at lære og udvikle sig.

Børnerådet har dog samtidig en række bekymringer vedrørende lovforslaget om bedre fordeling i daginstitutioner.

Med lovforslaget sættes kommunerne i en vanskelig situation. Det kan blive svært for kommunerne at få fordelingen af daginstitutionspladser til at gå op, når de enkelte daginstitutioner allerede er placeret ud fra vurderede behov. Desuden kan det blive svært at drive selvejende og private daginstitutioner i udsatte boligområder, da man fremadrettet ikke vil kunne forudse fra det ene år til det næste, hvorvidt der er tilstrækkeligt med børn i den rette målgruppe til at drive institutionen.

Lovforslaget kan endvidere betyde, at nogle daginstitutioner må lukke alene på grund af høje procenter af børn fra udsatte boligområder. Dette finder Børnerådet uhensigtsmæssigt, hvis den pædagogiske kvalitet i den pågældende daginstitution ellers er tilfredsstillende. Det kan ligeledes være problematisk at skulle opsige aftalen med en selvejende eller udliciteret daginstitution, jævnfør §26a stk. 6, udelukkende fordi de har optaget for mange børn fra et udsat boligområde. Børnerådet opfordrer til, at man altid vurderer, hvilke konsekvenser det har for det enkelte barn og dennes familie at skulle flyttes til en anden institution. Børnerådet mener, at børnenes behov og tarv til enhver tid bør stå i centrum.

Børnerådet gør opmærksom på, at det er små børn, der potentielt skal transporteres langt fra hjemmet. Dette kan have økonomiske og tidskrævende konsekvenser for familien, hvis familien f.eks. ikke har en bil, eller har et job og/eller pligter langt fra daginstitutionen, ligesom det vil påvirke barnets dagligdag. Børnerådet vil derfor opfordre til, at der fortsat træffes afgørelse om pladsanvisning ud fra forældrenes ønsker, institutionens placering ift. familiens bopæl og arbejdsplads mv.

Børnerådet finder det meget bekymrende, at det er en procentsats frem for kvalitetsparametre, såsom det pædagogiske personales faglige viden og samspillet mellem voksne og børn, der afgør en daginstitutions eksistensgrundlag.
Et godt børneliv handler blandt andet om at have optimale rammer for at trives og for at danne venskaber samt at omgås voksne, der forstår og støtter barnet. Børnerådet vil i den forbindelse påpege vigtigheden af, at kvaliteten, herunder ressourcer og rammer, er i top i alle daginstitutioner, uanset børnegruppe eller adresse, så alle børn har de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig.

Børnerådet vil opmærksomt følge, hvordan lovforslaget vil udmønte sig i praksis.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef