Open menu Close menu

Børnerådets formål og lovgrundlag

Børnerådet skal være fortaler for alle børn i Danmark ved at sikre børnenes stemme i den offentlige debat og ved at arbejde for at sikre børns rettigheder.

Formål og opgaver

FN's Børnekonvention fastslår, at hensynet til barnets bedste altid kommer i første række, og at børn skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om denne og andre bestemmelser i konventionen overholdes i Danmark. Danmark har nemlig med sin ratificering af Børnekonventionen i 1991 forpligtet sig på at overholde dens bestemmelser for at sikre børns rettigheder.

Børnerådet skal være fortaler for alle børn i Danmark ved at sikre børnenes stemme i den offentlige debat og ved at arbejde for at sikre børns rettigheder. Børnerådet skal vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen i Danmark, som kan have betydning for børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af FN's Børnekonvention og andre internationale konventioner.

Børnerådet har også til opgave at indsamle og formidle viden om børns forhold og vilkår gennem praksis, forskning og ved at inddrage børns synspunkter. Den viden bruger Børnerådet bl.a. til at rådgive Folketing, regering og myndigheder i generelle spørgsmål og forhold, som har betydning for børns liv og rettigheder, fx ved at afgive høringssvar på lovgivningsinitiativer. Børnerådet kan ikke rådgive i eller behandle enkeltsager eller konkrete klagesager.

Børnerådet er et statsligt råd, som er politisk og økonomisk uafhængigt.

Sammensætning og udpegning

Børnerådet består af en formand og otte medlemmer, som tilsammen repræsenterer en bred og tværfaglig indsigt i børns liv og børns rettigheder. Medlemmerne er udpeget i kraft af deres viden om forskellige aspekter af børns liv, herunder leg, læring, dannelse, udsathed, funktionsnedsættelser, psykisk sårbarhed, sundhed, ungdomskultur, medborgerskab og retsstilling.

Formanden og medlemmerne er udpeget for en periode på tre år og kan højst sidde i Børnerådet for to perioder. Det er social- og ældreministeren, der udpeger formanden og medlemmerne. Seks af de otte rådsmedlemmer er udpeget blandt kandidater indstillet af organisationer og foreninger, der arbejder på børneområdet. Social- og ældreministeren udpeger to medlemmer uden forudgående indstilling.

Lovgrundlag

Børnerådets lovgrundlag er fastsat i henholdsvis kapitel 24 i barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023 og kapitel 3 i Bekendtgørelse om råd på det sociale område, nr. 580 af den 9. maj 2022.

Lovgrundlaget beskriver Børnerådets formål, sammensætning og opgaver. Her kan du læse lovgrundlaget, de etiske retningslinjer og forretningsorden for Børnerådet.

Læs mere