Open menu Close menu

Sådan arbejder Børnerådet

Børnerådet arbejder for at sikre børns rettigheder på baggrund af FN's Børnekonvention, og vi taler børn og unges sag i den offentlige debat. Vi er et statsligt råd, som er politisk og økonomisk uafhængigt, og vi rådgiver regering, Folketing og andre myndigheder i spørgsmål om børns rettigheder.

Eksperter i børns rettigheder og børneinddragelse

Vi er eksperter i børns rettigheder og børneinddragelse, og vi arbejder for at sikre børns rettigheder i Danmark i lyset af FN's Børnekonvention. Børnekonventionen fastslår, at hensynet til barnets bedste altid kommer i første række, og at børn skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om disse og andre bestemmelser i konventionen overholdes i Danmark.

Børnerådet er fortaler for børn, indsamler viden om børns forhold og sætter aktuelle spørgsmål om børns liv til debat. Samtidig fungerer Børnerådet som rådgiver over for Folketinget, regeringen og centrale aktører på børne- og ungeområdet, og vi tager del i både de formelle og de uformelle processer i lovgivningsarbejdet, fx i høringsrunder, arbejdsgrupper og gennem direkte dialog med politikere.

 

Vi tager børnenes perspektiv

Børnerådet tager altid udgangspunkt i børnenes perspektiv – fx når vi forholder os til lovforslag og afgiver høringssvar. Vi taler ikke om et børneperspektiv, der repræsenterer alle børn, men om børneperspektiver, da der vil være stor forskel på, hvad der er på spil for børn i forskellige situationer og under forskellige vilkår.

Når vi tager børnenes perspektiv, gør vi det ud fra en kombination af forskningsbaseret viden om barnets bedste, et tilstræbt børneperspektiv ud fra fx praksiserfaringer og børns egne artikulerede oplevelser, hvis vi har adgang til disse. På den måde forholder vi os til, hvordan eksempelvis et lovforslaget vil påvirke de berørte børns liv, og hvilke afledte konsekvenser forslaget kan have for børns liv og rettigheder.

Vi arbejder for mere og bedre børneinddragelse i alle samfundets sektorer, så børnenes perspektiver bliver repræsenteret i både beslutningsprocesser, i praksis omkring børn og unge og i den offentlige debat. Der mangler ofte et reelt børneperspektiv i den offentlige debat, og det er Børnerådets opgave at være børnenes stemme i den sammenhæng. Politikere, forældre og andre voksne taler ofte hen over hovedet på børn og fortæller, hvad der er godt for børnene, eller hvad børnene vil have uden reelt at vide det.

Når vi giver børn en stemme i debatten, i samfundet og i beslutningsprocesser og inddrager dem i forhold, der vedrører dem, understøtter vi deres rettigheder og deres berettigelse som aktive medborgere.


Fortaler for børn siden 1994

Vidste du at...

Børnerådet er et statsligt råd, der bidrager med uafhængig rådgivning og overvågning af børneområdet i Danmark.

Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, som har eksisteret siden 1. juli 1994. I første omgang blev Børnerådet oprettet for en forsøgsperiode på tre år. Da forsøgsperioden var i sin slutfase i 1997, blev Børnerådet evalueret, og Folketinget vedtog ved lov at gøre Børnerådet permanent med virkning fra den 1. juli 1998.

Oprettelsen af Børnerådet skete på baggrund af Danmarks ratificering af FN's Børnekonvention i 1991, og inspirationen kom bl.a. fra Norge, hvor man allerede i 1981 etablerede et Barneombud. Børnerådet fungerede også dengang som et ekspertorgan, der bidrager med uafhængig rådgivning og overvågning af børneområdet.

Det danske børneombud

Det danske børneombud blev oprettet i 2012, fordi FN's Børnekomité kritiserede Danmark for ikke at have en uafhængig mekanisme til at monitorere implementeringen af Børnekonventionen og til at behandle individuelle klager fra børn.

Folketinget besluttede på den baggrund at styrke børns rettigheder i Danmark bl.a. ved at styrke Børnerådet og Børns Vilkår og ved at oprettet et specialiseret børnekontor hos Folketingets Ombudsmand, som skulle sikre børn bedre mulighed for at få individuelle klager behandlet af en åben og uafhængig instans. Det danske børneombud består altså af tre instanser: Børnerådet er fortaler for børn, Børns Vilkår yder rådgivning til børn på 'Børnetelefonen', og Børnekontoret ved Folketingets ombudsmand behandler klager og er juridisk bagstopper.

Børnerådet fik i samme anledning til opgave at sikre børn og unge adgang til vejledning om, hvor og hvordan de kan klage og få hjælp i det offentlige system. Det resulterede i 'Børneportalen', som Børnerådets hjemmeside til børn og unge.


Børneportalen

På Børneportalen kan børn og unge på ét sted læse om deres rettigheder, finde vej til hjælp og se, hvordan de klager i det offentlige system. Børneportalen forklarer FN's Børnekonvention i et lettilgængeligt sprog og formidler konventionens rettigheder gennem bl.a. spil og videoer.

Børneportalens målgruppe er primært børn i alderen 10 til 15 år, men hjemmesiden henvender sig også til forældre, fagpersoner og andre voksne, som ønsker at få et overblik over børns rettigheder og hvilke rådgivningstilbud og klagemuligheder, der findes for børn og unge.

Find spændende materialer, spil og videoer, og få viden om børns rettigheder på Børneportalen

Internationalt samarbejde

Børnerådet repræsenterer det danske børneombud i internationale sammenhænge, og vi er medlem af ENOC – European Network of Ombudspersons for Children.

Læs mere på ENOC's hjemmeside