Open menu Close menu

Børnerådet vil i det følgende kommentere på den del af lovforslaget, der handler om stedbarnsadoption.

En ægtefælle kan efter adoptionslovens § 5 a, stk. 1 adoptere den anden ægtefælles barn. Dette kaldes stedbarnsadoption. Tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn. I den nuværende lovgivning er det et krav, at parterne er gift eller samlevende. Lovforslaget medfører, at reglerne om stedbarnsadoption udvides. Forslaget vil betyde, at det ikke længere vil være til hinder for stedbarnsadoption, at barnets forælder og stedforælderen er blevet skilt, eller at de har ophævet samlivet.

Lovforslaget skal imødekomme de tilfælde, hvor barnet er så tæt knyttet til sin stedforælder, at det vil være det bedste for barnet at gøre relationen juridisk bindende for at sikre stabilitet og kontinuitet omkring barnet.

Børnerådets holdning

Børnerådet er enig i, at rammerne for at meddele stedbarnsadoption bør være så vide og fleksible som muligt, forudsat at adoption alene meddeles efter en vurdering af, hvad der er bedst for det enkelte barn. Med lovforslaget får barnet mulighed for at knytte et juridisk bånd til et menneske, som har stor betydning i barnets liv, og som barnet har en følelsesmæssig stærk tilknytning til, selvom der ikke er et biologisk bånd. Børnerådet er også enig i, at det skal være et væsentligt element i vurderingen af barnets bedste, om forælderen og stedforælderen vil være i stand til fortsat i fællesskab at varetage ansvaret for barnet.

Børnerådet støtter op om lovforslaget, netop fordi hensynet til, hvad der er bedst for det enkelte barn, er et tungtvejende hensyn. Desuden bifalder rådet, at der fortsat tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte adoption, og at barnets holdning tillægges vægt alt efter barnets alder og modenhed i overensstemmelse med Børnekonventionens art. 12.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.