Open menu Close menu

Børnerådet kan tilslutte sig ønsket om at skabe kontinuitet og enklere forløb for børn, der skal adopteres uden deres forældres samtykke.
I den forbindelse er det helt afgørende, at barnet så vidt muligt undgår skift af omsorgspersoner, herunder fra plejefamilie til adoptivfamilie. Børnerådet henviser til tidligere høringssvar. Det er herunder vigtigt, at de sociale myndigheder så tidligt som muligt i forløbet overvejer og beslutter adoption uden samtykke, hvis det er relevant, så barnet ikke skal skilles fra en plejefamilie, som barnet har knyttet sig tæt til.
Samtidig er det vigtigt, som dette lovforslag lægger op til, at barnet kan få ophold i den familie, som barnet adopteres af, så hurtigt som muligt.

Børnerådet mener, at flytningen af afgørelseskompetencen fra Familieretshuset til Ankestyrelsen er positiv, ud fra den forudsætning at Ankestyrelsen besidder stærke socialretlige og adoptionsretlige kompetencer, samt formodningen om at sagsbehandlingstiden bliver nedbragt til gavn for barnet.

Børnerådet finder ændringen i § 25 d, om at adoptionsrådgivning tilsvarende finder anvendelse for godkendte adoptanter, der modtager et barn i midlertidig placering efter den nye bestemmelse, særdeles positiv, da rådgivning på et tidligt tidspunkt i forløbet må formodes at være hensigtsmæssig af hensyn til de bedste tilknytningsmuligheder for barnet i familien.

Med forslaget indføjes en ny bestemmelse i § 66 b, stk. 5 om, at hvis barnet har været placeret hos godkendte adoptionsansøgere, kan barnet blive boende hos familien, ved at familien bliver netværksfamilie for barnet. Denne bestemmelse kan Børnerådet tiltræde med begrundelse i dette høringssvars 1. afsnit.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.