Høringssvar: adoption

20-01-2014

Børnerådets kommentar til forslag til ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen).

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Departementet.
J.nr. 3.6.15/SGH.

Lovforslaget indfører mulighed for, at samlevende på lige fod med ægtefæller kan adoptere sammen, herunder adoptere den andens barn (stedbarnsadoption).

Børnerådet anser det som en væsentlig forudsætning for forslaget, at det nu er ligeså almindeligt at være ugifte samlevende forældre som at være forældre, der er gift. Mange børn vokser altså op i familier, hvor parterne ikke er gift, og hvor den ene voksne eventuelt ikke er barnets biologiske forælder. Disse børn bør som udgangspunkt ikke forskelsbehandles i forhold til børn, der vokser op i familier, hvor de voksne er gift.

Børnerådet tilslutter sig, at det må være afgørende set ud fra hensynet til barnet, at stedbarnsadoption forudsætter et stabilt forhold. De gældende regler for stedbarnsadoption, som bevares med forslaget, indeholder et krav om, at ansøgerne har samlevet i mindst 2 ½ år.

Rådet ønsker samtidig at gøre opmærksom på undersøgelser, bl.a. fra SFI , der viser, at samboskab er mere skrøbeligt end ægteskab, og at børn af papirløse forældre dermed oftere oplever brud end andre børn. Nogle børn vil altså med stedbarnsadoptionen nok tidligere have oplevet stabilitet i tilværelsen, uden at denne nødvendigvis øges af adoptionen.

Børnerådet opfordrer til, at der i alle samfundsmæssige sammenhænge arbejdes for, at børn kan vokse op hos trygge og stabile voksne.

Med disse bemærkninger kan Børnerådet tilslutte sig forslaget.

Med venlig hilsen     

Per Larsen                                     Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                Chefkonsulent