Open menu Close menu

Ændringen indebærer, at det fremover skal være muligt for den forælder, som bor på krisecenter med sit  barn, at træffe beslutning om skoleskift uden den anden forældremyndighedshavers samtykke, såfremt det kan godtgøres, at opholdet skyldes vold eller trusler om vold fra den anden forælder, og såfremt det er påkrævet af hensyn til barnets sikkerhed og velfærd.


Børnerådet mener, at hensynet til barnets sikkerhed skal komme i første række. Hvis det kan godtgøres, at der er risiko for barnets sikkerhed, anerkender vi, at et skoleskift uden den anden forælders viden, kan være det rigtige. Det er dog vigtigt, at skoleskiftet sker til barnets bedste. I forbindelse med ophold på et krisecenter er barnet i en forvejen sårbar situation, og det er vigtigt, at der skabes så meget stabilitet og tryghed omkring barnet som overhovedet muligt. I det omfang det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan en fortsat skolegang bidrage hertil. Børnerådet appellerer derfor også til, at muligheden for midlertidig fratagelse af den anden forælders rettigheder i medfør af folkeskoleloven kun benyttes i tilfælde, hvor der er en konkret sikkerhedsrisiko for barnet ved at fortsætte sin hidtidige skolegang. 


Såfremt opholdet på et krisecenter skyldes vold eller trusler om vold fra den anden forælder, og såfremt det er til fare for barnets sikkerhed og velfærd at fortsætte sin hidtige skolegang, bør der være en særlig opmærksomhed på, at et ophold på et krisecenter er af midlertidig karakter, og at en eventuel beslutning om et skoleskift træffes med blik for den tid, der rækker ud over barnets ophold på krisecentret. Der bør desuden være en særlig opmærksomhed på at inddrage barnet, så beslutningen om et eventuelt skoleskift beror på en samlet vurdering af barnets bedste. 


I Børnerådet ser vi gerne, at Social- og Boligstyrelsen udarbejder vejledningsmateriale til krisecentrene, så det sikres, at loven administreres efter hensigten og altid til barnets bedste. 


Det er desuden Børnerådets anbefaling, at det kortlægges, om der er brug for en lignende lovændring eller tiltag på dagtilbuds- og ungdomsuddannelsesområdet.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.

Barnets bedste skal altid veje højest ved et eventuelt skoleskift

Børnerådets bemærkninger til lov om ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder efter folkeskoleloven ved en elevs ophold på krisecenter)
Skole og uddannelse

Børnerådet støtter ambitionen om en styrket FGU

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og forskellige andre love (Mere fleksible rammer til at tilrettelægge forberedende grunduddannelse, smidigere overgang til den forberedende grunduddannelse, forbedrede muligheder for elever på erhvervsgrunduddannelsen og bedre rammer om forberedende grunduddannelse)
Skole og uddannelse

Børns faglige og trivselsmæssige udfordringer kan hverken testes eller straffes væk

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
Skole og uddannelse

Debatindlæg: Antifraværs-strategi skal sikre børn og unges ret til undervisning og trivsel

Antallet af børn og unge med langvarigt skolefravær når nye højder. Det er en bunden opgave at få indrettet vores skoler, så alle børn og unge vælger skolen til. Og går det skævt, skal skolen straks stå klar med en hjælpende hånd, så barnet eller den unge kan hjælpes tilbage i fællesskabet.
Skole og uddannelse