Open menu Close menu

Lovforslaget udmønter dele af den politiske aftale om styrket FGU som hovedvej for de 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse.

Børnerådet mener, at FGU udgør et vigtigt undervisningstilbud til de udsatte unge, som endnu ikke er parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, og ser derfor særdeles positivt på ambitionen om at styrke FGU’en.

Overgang mellem grundskole og FGU, pædagogisk frokostmåltid og obligatorisk seksualundervisning
I Børnerådet har vi tidligere rejst vores bekymring i forhold til overgangen mellem grundskole og FGU, fordi vi ved, at en forudsigelig og kontinuerlig skolegang er vigtig for de mest udsatte unge og udgør en væsentlig beskyttelsesfaktor for udsathed som voksen. Derfor ser vi positivt på forslaget om muligheden for at målgruppevurdere unge til FGU allerede i 9. klasse, og at de unge som led heri vil få mulighed for at komme i et brobygningsforløb på en FGU og afprøve, om det er det rette tilbud for dem. Vi vil dog appellere til en særlig opmærksomhed på, at den fremrykkede målgruppevurdering aldrig må betyde, at elever der, med de rette indsatser og støtte, kan gennemføre en ungdomsuddannelse, ikke får den mulighed.

Ud over et øget fokus på bedre overgange mellem grundskole og FGU hæfter vi os ved prioriteringen af det pædagogiske frokostmåltid, og at der i lighed med de gymnasiale uddannelser indføres obligatorisk seksualundervisning for elever på FGU. Det er gode tiltag.

Friere rammer skal være til fordel for elevernes faglige og sociale udvikling
Børnerådet har ikke forudsætninger for at vurdere lovens intentioner op imod den på finansloven afsatte økonomi, men vi noterer os, at flere organisationer, bl.a. FGU Danmark, ikke mener, at økonomien kan række til at indfri ambitionerne om at styrke uddannelsen. I Børnerådet giver det anledning til bekymring ift. forslaget om at skabe friere rammer til de enkelte FGU-instiutioner.

Statsrevisorernes undersøgelse af FGU-institutionerne af 22. januar 2024 viser, at der allerede under den nuværende lovgivning er institutioner, der ikke fuldt ud overholder loven ift. forløbsplaner og afholdelse af månedlige evaluerings- og vejledningssamtaler med eleverne. Vi kan være bekymrede for, at det går ud over elevernes rettigheder, hvis de nye ambitioner og tiltag skal finansieres samtidig med, at der rettes op på de nuværende problemer med at leve op til loven. Udmøntning af de friere rammer bør derfor følges tæt gennem Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn og vejledningsindsats til uddannelserne, så det sikres, at eleverne understøttes i deres faglige, personlige og sociale udvikling på FGU.

 

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.

Barnets bedste skal altid veje højest ved et eventuelt skoleskift

Børnerådets bemærkninger til lov om ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder efter folkeskoleloven ved en elevs ophold på krisecenter)
Skole og uddannelse

Børnerådet støtter ambitionen om en styrket FGU

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og forskellige andre love (Mere fleksible rammer til at tilrettelægge forberedende grunduddannelse, smidigere overgang til den forberedende grunduddannelse, forbedrede muligheder for elever på erhvervsgrunduddannelsen og bedre rammer om forberedende grunduddannelse)
Skole og uddannelse

Børns faglige og trivselsmæssige udfordringer kan hverken testes eller straffes væk

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
Skole og uddannelse

Debatindlæg: Antifraværs-strategi skal sikre børn og unges ret til undervisning og trivsel

Antallet af børn og unge med langvarigt skolefravær når nye højder. Det er en bunden opgave at få indrettet vores skoler, så alle børn og unge vælger skolen til. Og går det skævt, skal skolen straks stå klar med en hjælpende hånd, så barnet eller den unge kan hjælpes tilbage i fællesskabet.
Skole og uddannelse