Open menu Close menu

Udlændinge- og Integrationsministeren foreslår, at hvis en person har opnået statsborgerskab ved svig og derfor fratages sit statsborgerskab, skal personens barn også fratages sit statsborgerskab. Har forælderen løjet eller med vilje opgivet forkerte oplysninger i forbindelse med ansøgningen om statsborgerskab, vil barnet altså også være i risiko for at miste sit danske statsborgerskab på grund af forælderens handlinger. 

Børnerådet er bekymret over, at det med forslaget vil blive udgangspunktet, at barnet fratages sit danske statsborgerskab i disse tilfælde. Vi forstår ønsket om, at ingen skal kunne bedrage sig til et dansk statsborgerskab, men vi er bekymrede for, at der ikke foretages den nødvendige vurdering af hensynet til barnets bedste, samt at der ikke sker inddragelse af barnets synspunkter, før barnet fratages sit danske statsborgerskab som følge af forælderens svig.

Hensynet til barnets tarv skal komme i første række, som det står skrevet i Børnekonventionens art. 3. Når der skal foretages en vurdering af, om statsborgerskabet skal fratages på grund af forælderens svig, må det primære hensyn fortsat være hensynet til barnets bedste, og ikke at statsborgerskabet er erhvervet gennem en forælder, der har handlet svigagtigt. Vi mener, at dette skal skrives frem i bemærkningerne, da det ikke fremgår tydeligt.

Det skal også fremhæves i bemærkningerne, at barnet skal høres i spørgsmål, der vedrører frakendelse af statsborgerskab, jf. Børnekonventionens art. 12. Myndighederne har ansvaret for at sikre, at barnets inddrages, før et så alvorligt indgreb eventuelt foretages.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.