Open menu Close menu

De unge, som skader sig selv, trives typisk dårligere end andre unge. De er oftere ensomme og har lavere selvværd, de er plaget af flere former for daglig mistrivsel, og de er oftere blevet mobbet. Det viser Børnerådets undersøgelse blandt 1400 elever i 9. klasse.

Clara er en af de unge fra Børnerådets undersøgelse, der skader sig selv. Hun fortæller, at hun er blevet mødt af et system, der ikke slår til, fordi selvskade ikke er en egentlig sygdom i diagnostisk forstand: ”Jeg fik ikke behandling, før jeg var selvmordstruet, hvor jeg dukkede op på akutmodtagelsen. Så ville de lave en henvisning, men det ville de ikke før. Fordi det ikke var slemt nok. De forebygger ikke. De tager det først, når det er eskaleret”.

Undersøgelsen viser, at selvskade er et problem i hele landet, og at de unge i 9. klasse har en meget præcis fornemmelse for omfanget af selvskade. Samtidig viser undersøgelsen, at der er flere piger end drenge, som har skadet sig selv, men at drenge, der skader sig selv, gør det hyppigere.

Undersøgelsens hovedresultater

  • Af de 22 pct. unge, der har skadet sig selv, er 68 pct. piger, mens 32 pct. er drenge.
  • Unge fra brudte familier og unge, der bor i økonomisk trængte familier, skader oftere sig selv.
  • 42 pct. af de unge, der er blevet mobbet på nettet det seneste år, har skadet sig selv.
  • 14 pct. af de drenge, der har skadet sig selv, har gjort det over 20 gange det seneste år. Det samme gælder for 7 pct. af de piger, som har skadet sig selv.
  • De mest udbredte former for selvskade er at skære, kradse eller slå sig selv.
  • Unge, der har skadet sig selv, udfører oftere end andre unge indirekte selvskade, fx ved at kaste op, efter de har spist.
  • Unge, der har skadet sig selv, har lavere selvværd og oplever flere former for daglig mistrivsel end andre unge.
  • Selvskade er udbredt i hele landet: 93 pct. af de skoler, der er med i Børne- og Ungepanelet, har unge, der selvskader.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.390 elever i 9. klasse samt interviews med 18 elever fra 9. klasse og to selvskadende unge. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november/december 2015.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Sundhed og trivsel

Styrket alderskontrol beskytter børn og unge

Børnerådets bemærkninger til Høring over to ændringsbekendtgørelser – forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).
Sundhed og trivsel

Indtil kommunalt tilbud til børn og unge i mistrivsel står klar, skal de sikres hurtig hjælp andre steder

Børnerådets bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)
Sundhed og trivsel

Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste

Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.