Open menu Close menu

Børnerådet kommenterer alene på den del af lovforslaget, der handler om digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger.

Børnerådet ser overordnet positivt på en udvidelse af forældres adgang til deres børns helbredsoplysninger digitalt, men vil understrege vigtigheden af, at det kommende arbejde med at fastsætte rammerne for, hvilke helbredsoplysninger der automatisk og manuelt skal frafiltreres, gøres meget omhyggeligt og med inddragelse af alle relevante aktører.

I langt de fleste tilfælde vil forældrene indtage en væsentlig rolle i forbindelse med et barns behandling i sundhedssystemet. Af den grund og som en naturlig konsekvens af forældreansvarslovens § 1a sammenholdt med sundhedslovens § 14 og den digitale udvikling, er det fornuftigt at give forældre adgang til oplysninger af betydning for varetagelse af deres forældremyndighed. Med en digital forældreadgang til barnets helbredsoplysninger vil forældre være bedre klædt på til at varetage barnets bedste både ifm. behandling og ved udnyttelse af patientrettigheder. Børnerådet bakker op om det formål.

Det er dog vigtigt, at forældres adgang til barnets helbredsoplysninger altid er til barnets bedste. Derfor bliver den nærmere udformning af rammerne for, hvilke helbredsoplysninger der automatisk frafiltereres, og hvilke helbredsoplysninger sundhedspersonalet manuelt bør frafiltrere, helt afgørende. Det gælder både udfoldelsen af bemyndigelsesbestemmelsen på bekendtgørelsesniveau, den efterfølgende tekniske implementering heraf samt udarbejdelse af vejledning til sundhedspersonalet om manuel frafiltrering.

Fra Børnerådets side vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at forældres nuværende adgang til indsigt i barnets helbredsoplysninger via fremsættelse af aktindsigtsanmodning beror på en konkret vurdering og kan begrænses, såfremt forældrenes indsigt i barnets helbredsoplysninger kan komme barnet til skade. Hvilke konkrete oplysninger, der i en given situation for det enkelte barn kan komme barnet til skade, er ikke nemt at lave en automatisk frafiltreringsløsning til. Her bør den manuelle frafiltrering og den allerede eksisterende mulighed for aktindsigt være afgørende redskaber.  

Børnerådet anbefaler af den grund, at man går til det forestående arbejde med forsigtighed og omhyggelighed, så alle forhold, der kan komme barnet til skade, bliver overvejet. Det er Børnerådets opfattelse, at et sådant arbejde kræver solid inddragelse af mange aktører. Det gælder både regioner, kommuner, børnefaglige praktikere, sundhedspersonale og ikke mindst børnene selv.

Børnerådet glæder sig til at følge udmøntningen af bemyndigelses-bestemmelsen. 

(I)

 

Kilder

  1. https://boerneraadet.euwest01.umbraco.io/vores-viden/2023/hoeringssvar/hoeringssvar-boerneraadet-finder-udvanding-af-boernehuse-dybt-bekymrende-for-boern-og-unge-udsat-for-vold-og-overgreb/

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.

Styrket alderskontrol beskytter børn og unge

Børnerådets bemærkninger til Høring over to ændringsbekendtgørelser – forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).
Sundhed og trivsel

Indtil kommunalt tilbud til børn og unge i mistrivsel står klar, skal de sikres hurtig hjælp andre steder

Børnerådets bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)
Sundhed og trivsel

Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste

Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Sundhed og trivsel