Open menu Close menu

De nye ændringer af bekendtgørelserne vil skærpe kravene til den aldersverifikation, virksomheder anvender, når tobak eller alkohol sælges online. Fremadrettet skal virksomheder, som sælger tobak eller alkohol online, ikke blot oplyse om, hvilket alderskontrolsystem der anvendes. Alderskontrollen skal fremadrettet effektivt kunne verificere, at der ikke sælges tobaksvarer, cigaretter eller alkohol til købere under den fastsatte aldersgrænse. Fx ved at virksomhederne anvender MitID eller knytter brugeroprettelse til gyldig legitimation.

Børnerådet hilser ændringen velkommen og mener, det er afgørende, at de beskyttelsesregler, som beskytter børn og unge mod skadevirkninger af både alkohol, nikotin og tobak, håndhæves grundigt - også selvom købet sker online.

Børnerådet bemærker, at en række onlineplatforme vil være undtaget de nye regler pga. fælles EU-regler. Børnerådet mener her, at det er vigtigt, at der fra ministeret følges op med stor opmærksomhed i forhold til, om reglerne i EU giver en tilsvarende effektiv alderskontrol, når onlineplatformene foranlediger salg af nikotin, tobak eller alkohol. Det er afgørende, at ministeriet følger op hos EU-kommissionen og/eller relevant EU-land, hvis der viser sig at være onlineplatforme, som ikke fører effektiv alderskontrol, og som derfor i praksis gør det muligt for børn og unge under den fastsatte aldersgrænse at købe alkohol, nikotin eller tobak.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.

Styrket alderskontrol beskytter børn og unge

Børnerådets bemærkninger til Høring over to ændringsbekendtgørelser – forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).
Sundhed og trivsel

Indtil kommunalt tilbud til børn og unge i mistrivsel står klar, skal de sikres hurtig hjælp andre steder

Børnerådets bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)
Sundhed og trivsel

Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste

Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Sundhed og trivsel