Open menu Close menu

Børnerådet kommenterer alene på den del af lovforslaget, der vedrører ulovlige ikke-terapeutiske omskæringer af drenge under 18 år.

Ifølge lovudkastet vil regeringen ulovlige og farlige omskæringer til livs, og det foreslås i den forbindelse at skærpe strafferammen for ulovlige ikke-terapeutiske omskæringer af drenge under 18 år. Ifølge lovudkastet er det hensigten, at straffen hæves i forhold til nuværende domstolspraksis, og bestemmelsen vil bl.a. betyde, at overtrædelse ikke længere kan straffes med bøde, men alene med fængsel. Den selvstændige nye strafbestemmelse vil ifølge lovudkastet samtidig indebære, at sundhedspersoner med hjemmel i værdispringsreglen i sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 2, efter en konkret vurdering vil kunne videregive helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger uden samtykke til politiet eller anklagemyndigheden i forbindelse med politiets efterforskning, hvis der er mistanke om, at barnet har været udsat for ulovlig omskæring.

Børnerådet bifalder forslagets formål med at komme ulovlige og farlige omskæringer til livs, og Børnerådet bifalder derfor også, at der ved lovændringen sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner uden samtykke kan videregive oplysninger om formodede overtrædelser af reglerne til bl.a. politiet. Dette vil forhåbentligt bidrage til, at flere ulovlige omskæringer af drenge bliver indberettet af sundhedspersonale.

Vi mener derudover samtidig, at det er afgørende, at lovforslaget følges af de oplysningsinitiativer, der er foreslået i det tværministerielle udvalgs notat Initiativer til bekæmpelse af ulovlige omskæringer på drengebørn under 18 år i punkterne 1 og 2.

(I)

 

Dette vil være afgørende for at skabe opmærksomhed for forældre, der overvejer eller planlægger at lade deres drengebarn omskære, om ulovligheden af denne type omskæringer. Ligeledes vil dette være afgørende for at skabe opmærksomhed om den fremover klare hjemmel til at indberette ulovlige omskæringer for sundhedspersoner. Sidstnævnte er særdeles vigtigt, fordi der som nævnt i lovudkastet fortsat ikke gælder nogen pligt til at indberette disse.

Vi vil dog slå fast, at Børnerådet fortsat mener, at ikke-terapeutisk omskæring af drenge ikke bør foretages, før barnet er gammelt og modent nok til selv at give informeret samtykke til indgrebet.

Kilder

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.