Open menu Close menu

Forretningsorden for Børnerådet

Formål og opgaver
§ 1. Børnerådet er et uafhængigt og tværfagligt sammensat råd nedsat af social- og boligministeren i henhold til § 211 i barnets lov.
Stk. 2. Børnerådet skal virke som fortaler for børn, jf. § 211 i barnets lov og de nærmere fastsatte regler i bekendtgørelse om råd på det sociale område.
Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Social- og boligministeren skal godkende forretningsordenen, jf. § 19 i bekendtgørelse om råd på det sociale område.

Børnerådets sammensætning
§ 2. Børnerådet består af en formand og 8 medlemmer. Alle er personligt udpeget.
6 medlemmer er udpeget af social- og boligministeren efter indstilling af organisationer, foreninger mv., der arbejder med børns forhold og rettigheder. 2 medlemmer er udpeget af social- og boligministeren uden forudgående indstilling.
Stk. 2. Børnerådet vælger en næstformand på det første ordinære møde efter udpegning.

Sekretariatet
§ 3. Til bistand for Børnerådet fungerer et sekretariat, hvis leder ansættes af social- og boligministeren. Sekretariatets medarbejdere ansættes af sekretariatslederen.
Stk. 2. Sekretariatslederen er sekretær for rådet. Sekretariatslederen har det daglige administrative og økonomiske ansvar for, at der træffes dispositioner i overensstemmelse med de givne retningslinjer, og aflægger løbende regnskab for rådet for de midler, som rådet disponerer over.

Rådets daglige virksomhed
§ 4. Rådets daglige virksomhed mellem rådsmøderne tegnes af formanden i samarbejde med sekretariatslederen.
Stk. 2. Formanden har mandat til at udtale sig på rådets vegne, men kan uddelegere mandatet til medlemmer for konkrete og afgrænsede opgaver.
Stk. 3. Rådets næstformand fungerer som stedfortræder for formanden i dennes fravær.

Møder
§ 5. Rådet mødes så ofte, det er nødvendigt, men minimum 4 gange om året. Herudover afholdes eventuelle arbejdsseminarer. Senest på det første møde i et kalenderår fastlægger rådet en møderække. Sekretariatet indkalder efter aftale med formanden til de kalenderlagte møder med 14 hverdages varsel og med angivelse af dagsorden, som udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med formanden.
Stk. 2. Møder skal endvidere afholdes, såfremt 2 medlemmer af Børnerådet fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden, eller hvis formanden finder det hensigtsmæssigt.
Stk. 3. Sager kan begæres optaget på dagsordenen af medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse. Rådet kan i enighed ved mødets start godkende, at punkter kan optages som beslutningspunkt på en tillægsdagsorden for det pågældende møde.
Stk. 4. Sekretariatslederen deltager i rådets møder. Sekretariatets øvrige medarbejdere deltager efter aftale med sekretariatslederen og formanden.
Stk. 5. Finder formanden det hensigtsmæssigt, kan behandling af en sag foretages ved skriftlig høring af medlemmerne.

§ 6. Børnerådet er beslutningsdygtigt, når formanden og 4 medlemmer er til stede. Børnerådet skal tilstræbe enighed om sine beslutninger. Hvor dette ikke er muligt, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Et mindretal kan kræve sin mening tilført Børnerådets indstillinger og udtalelser.

§ 7. Der optages referat over Børnerådets beslutninger. Et mindretal kan kræve meninger tilført referatet.
Stk. 2. Referatet af Børnerådets beslutninger udsendes senest 4 uger efter mødet til Børnerådets medlemmer.
Stk. 3. Et referat betragtes som godkendt, såfremt ingen af mødedeltagerne inden 10 hverdage efter afsendelsen har fremsat indsigelser mod referatet.

Økonomi
§ 8. Børnerådet er ansvarlig over for bevillingsgiver og træffer afgørelse om anvendelsen af de midler, der er afsat til rådets disposition på finansloven. Rådet kan søge udgifter til konkrete aktiviteter dækket ad anden vej.
Stk. 2. Rådets virksomhed er omfattet af statens almindelige bevillings- og regnskabsregler. Regnskabsføringen foretages af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Tavshedspligt
§ 9. Rådets medlemmer har tavshedspligt i henhold til gældende regler om virke i offentlige hverv.