Open menu Close menu

Bekendtgørelse om råd på det sociale område

(Uddrag af bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 2022)

I medfør af § 37 a, stk. 4, § 87, stk. 2, og § 88, stk. 2, 2. pkt., i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022, fastsættes:

(...)

Kapitel 3

Børnerådet

Sammensætning m.v.

§ 15. Børnerådet består af 1 formand og 8 medlemmer, der udpeges af social- og ældreministeren.
Stk. 2. Social- og ældreministeren udpeger 6 medlemmer blandt kandidater indstillet af organisationer, foreninger m.v., der arbejder med børns forhold og rettigheder. Social- og ældreministeren træffer i forbindelse med indkaldelse af indstillinger beslutning om, hvilke organisationer, foreninger m.v. der kan indstille kandidater til rådet. Indstillede kandidater skal have indgående indsigt i og faglig viden om rådets arbejdsområde.
Stk. 3. Social- og ældreministeren udpeger uden forudgående indstilling 2 medlemmer af rådet.
Stk. 4. Formanden og medlemmerne tjener i deres personlige kapacitet.
Stk. 5. Formanden for og medlemmerne af Børnerådet skal samlet set repræsentere en bred og tværfaglig indsigt i børns liv og børns rettigheder. Medlemmerne udpeges i kraft af deres indgående indsigt i og viden om forskellige aspekter af børns liv, herunder leg, læring, dannelse, udsathed, funktionsnedsættelser, psykisk sårbarhed, sundhed, ungdomskultur, medborgerskab og retsstilling.

§ 16. Formanden og medlemmerne udpeges for en periode på 3 år. Et medlem fungerer dog, indtil et nyt medlem er udpeget. Formanden og medlemmerne kan udpeges for højst 2 perioder.
Stk. 2. Børnerådet vælger en næstformand af sin midte. Næstformanden er stedfortræder for formanden.
Stk. 3. Ved frafald blandt de medlemmer, der er udpeget efter reglerne i § 15, stk. 2, udpeger social- og ældreministeren et nyt medlem blandt de senest indstillede kandidater.
Stk. 4. Ved frafald blandt de medlemmer, der er udpeget efter reglerne i § 15, stk. 3, udpeger social- og ældreministeren et nyt medlem.
Stk. 5. Formanden og medlemmerne skal overholde de etiske retningslinjer i bilag 1.
Stk. 6. Børnerådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Opgaver

§ 17. Børnerådet er uafhængigt.
Stk. 2. Det påhviler Børnerådet:
1) At være fortaler for alle børn i Danmark bl.a. ved at sikre, at børns stemmer bliver repræsenteret i den offentlige debat og ved at arbejde for at sikre børns rettigheder. Børnerådet skal sætte aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat.
2) At indsamle og formidle viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis, forskning og ved at inddrage børns synspunkter, eksempelvis ved at anmode om besøg på institutioner, hvor børn opholder sig eller ved at anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne.
3) At vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, som kan have en indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder samt andre internationale konventioner på området. Børnerådet skal have et internationalt udsyn.
4) At rådgive Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet til sikring af børns rettigheder, behov og interesser for eksempel ved at afgive høringssvar i forbindelse med lovgivningsinitiativer. Regeringen kan efter behov rådføre sig med Børnerådet.
Stk. 3. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der er ligger inden for Børnerådets funktionsområde.
Stk. 4. Formanden bedriver fortalervirksomhed med faglige og strategiske input fra medlemmerne.

§ 18. Børnerådet skal løbende være i dialog med relevante organisationer på området og inddrage dem inden for de temaer, som rådet fokuserer på eksempelvis ved afholdelse af en konference.
Stk. 2. Børnerådet skal årligt orientere Folketinget og de organisationer, som efter § 15, stk. 2, har kunnet indstille kandidater, om rådets virksomhed.

Forretningsorden m.v.

§ 19. Børnerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Social- og ældreministeren skal godkende forretningsordenen.

§ 20. Børnerådet bistås af et sekretariat.
Stk. 2. Social- og ældreministeren ansætter sekretariatslederen.
Stk. 3. Sekretariatslederen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet under ansvar for Børnerådet.
Stk. 4. Sekretariatslederen skal sikre, at forvaltningen er i overensstemmelse med de regler, der gælder for statslige myndigheder.

§ 21. Børnerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder konkrete klagesager. Børnerådet skal henvise henvendelser om konkrete sager fra børn, unge og voksne til relevante myndigheder og rådgivningstilbud.

(...)

Læs hele bekendtgørelse om råd på det sociale område