Børneflygtninge kæmper med at blive en del af fællesskabet

20-09-2017

De sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført, blandt andet som følge af mange års krig i Syrien. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune.

Det er ikke nemt at blive en del af et dansk fællesskab, når man kommer som flygtning til Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der består af interview med 11 syriskfødte børn, 24 danskfødte børn og resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.700 børn i 7.-klasse, der har svaret på spørgsmål om deres erfaringer med og viden om børn, der er flygtet. Undersøgelsen er en del af projektet ’Børn som eksperter’, der er støttet af VELUX FONDEN.

De syriskfødte børn lægger meget vægt på, hvor vigtigt – og ofte svært – det er at føle, at de hører til og er en del af fællesskabet i skolen. De giver også udtryk for, at selvom man er en del af et fællesskab, fx på fodboldbanen, får man ikke nødvendigvis tætte venner. Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen bakker op om denne oplevelse: Lidt flere end hvert tredje barn, der er flygtet eller blevet familiesammenført, synes, det er svært at få nye venner i klassen. De børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført, føler sig desuden oftere ensomme og har lavere livstilfredshed end danskfødte børn.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem”

Børnerådets formand Per Larsen understreger, at retten til det gode børneliv også gælder for børneflygtninge: ”Børn, der er flygtet eller familiesammenført, er først og fremmest børn med samme behov og rettigheder som alle andre børn. De vil – ligesom de fleste børn – gerne være ’som alle andre’, og det skal vi hjælpe dem med. Det stiller store krav til klassekammeraters forældre, til lærere og pædagoger og til de mange andre voksne, de møder. Men det er krav, som jeg mener, vi har pligt til at leve op til. De her børn har været nok igennem, og vi skal kunne give dem en stabil og tryg tilværelse med skolegang, et aktivt fritidsliv og stabile relationer.”

Tilværelsen i eksil indebærer mange bekymringer
Selvom familierne er i sikkerhed, vidner de syriskfødte børns beretninger om, at tilværelsen på den anden side af krigen i et eksilland også er præget af bekymringer og udfordringer.

Fx fortæller flere af børnene, at deres forældre ikke arbejder med deres fag, har lavtlønnet arbejde eller slet ikke er beskæftigede i Danmark, hvilket besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen afspejler: Børn, der er flygtet eller familiesammenført, svarer oftere end danskfødte børn, at deres familie har færre penge end andre familier. Familiernes pressede økonomi går både ud over børnenes mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og deres sociale liv, fx fortæller nogle af de syriskfødte børn, at de bor så småt og tæt, at de ikke kan eller ikke har lyst til at invitere andre børn med hjem.

”Børnenes fortællinger understreger, hvad vi egentligt godt ved: Familiens socio-økonomiske status har betydning for, hvor godt familien trives, for børnenes chancer for en videregående uddannelse og mange andre ting. Derfor gælder det om at finde og minimere de forhold, der risikerer at være en hæmsko for familiernes trivsel og integration,” siger Per Larsen og fortsætter: ”Regeringen kunne starte med at afskaffe integrationsydelsen, så flygtningefamiliernes økonomiske situation ikke rammer børnene dér, hvor det gør allermest ondt – på deres sociale liv.”

Udvalgte kvantitative resultater fra undersøgelsen

 • 38 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, svarer, at deres familie har færre penge end andre familier. Det samme gælder for 12 pct. af de danskfødte børn.
 • Børnene, der er flygtet eller familiesammenført og har været i Danmark i mere end seks år, har flere danskfødte venner end de børn, der har været i landet i mindre end seks år. Efter seks år er der 22 pct. af børnene, der ikke har en ven, der ikke er flygtet.
 • 34 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, synes, det var svært at få nye venner, da de startede i en dansk klasse.
 • 14 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, føler sig altid eller tit ensomme. Det samme gælder for 5 pct. af de danskfødte børn.
 • 37 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, svarer, at det var svært/meget svært at følge med i timerne, da de startede i en dansk klasse.
 • 15 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, oplever lav livstilfredshed lige nu, hvorimod det gælder for 9 pct. af de danskfødte børn.
 • 6 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, oplever 6-8 former for mistrivsel mindst ugentligt. Det gælder for 3 pct. af de danskfødte børn.
 • 40 pct. af børnene, der er flygtet eller familiesammenført, oplever højt selvværd. Det samme gælder for 60 pct. af de danskfødte børn.

Uddrag af Børnerådets anbefalinger

 • Alle børn, der er flygtet eller familiesammenført, skal som minimum tilbydes én samtale med en psykolog efter ankomsten til en kommune og tilbydes det igen senere, hvis barnet takker nej første gang.
 • Alle familier, der er flygtet eller familiesammenført, skal have tilbudt en permanent bolig, der passer til familiens størrelse.
 • Alle familier skal have tilbudt en kontaktfamilie ved ankomst og igen senere, hvis de i første omgang takker nej. Det bør være bopælskommunens endelige ansvar, at alle familier får tilbuddet.
 • Integrationsydelsen bør afskaffes, så flygtningefamiliers økonomiske situation ikke går ud over deres trivsel og integration.
 • Forældre til flygtningebørnenes klassekammerater skal handle socialt ansvarligt og være det gode eksempel i forhold til, hvordan man taler om flygtninge generelt, og hvordan man tager imod børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført.
 • Forældrebestyrelser og forældreråd skal gå forrest og vise imødekommenhed over for flygtningeforældre og deres børn, fx ved at udarbejde en plan for, hvordan man byder nye forældre velkommen.
 • Alle kommuner skal have en fritidspas-model, så børn fra økonomisk trængte familier har mulighed for at deltage i fritidsaktivitet på lige fod med andre børn.

Om undersøgelsen
Rapporten er baseret på enkeltinterview med elleve syriskfødte børn mellem 12 og 13 år, der har været i Danmark i mellem to og fire år, og gruppeinterview med i alt 24 danskfødte børn i 7.-klasse. Derudover indgår resultater fra en kvantitativ undersøgelse blandt 3.722 børn i 7. klasse, der har besvaret et elektronisk spørgeskema om deres erfaringer med og viden om børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført. Undersøgelsen er en del af projektet ’Børn som eksperter’, der er støttet af VELUX FONDEN.

Kontaktoplysninger
Souschef Lisbeth Sjørup, e-mail: lis@brd.dk