Mindreårige skal altid inddrages, når de deltager i kliniske afprøvninger

17-02-2020

Inddrag mindreårige, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

17.02.2020
J.nr. 3.4.4/mdi

Børnerådet støtter forslag til lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. Børnerådet har følgende bemærkninger til de dele af lovforslaget, der angår mindreårige.

Indførelsen af §8, stk. 2 åbner op for, at mindreårige mellem 5 og 15 år så vidt muligt skal høres forud for deres deltagelse i en klinisk afprøvning.
Med henvisning til Børnekonventionens artikel 12 mener Børnerådet dog, at barnet til enhver tid skal inddrages, og at barnets synspunkter skal tillægges vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Det bør derfor fremgå tydeligt af lovforslaget §8, stk. 2, at mindreårige mellem 5 og 15 år altid skal høres og inddrages ved deltagelse i en klinisk afprøvning.

Børnerådet kan tilslutte sig indførelsen af §10, hvorefter sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler for indholdet af deltagerinformationen, afvigelse af information og modtagelse af samtykke. Børnerådet understreger, at man skal tage særlige hensyn og forbehold, når man formidler information til børn og unge. Rådet anbefaler derfor, at der udvikles aldersdifferentieret informationsmateriale. Desuden skal det sikres, at de personer, der formidler informationen til børnene, er kvalificerede og har erfaring med at oplyse børn om deres rettigheder. På den måde kan de mindreårige på et oplyst grundlag tilkendegive, hvorvidt de ønsker at deltage i kliniske afprøvninger eller ej.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen  
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup 
Sekretariatschef