Børn kommer til at bøde for deres forældres handlinger, hvis fremmedkrigere frakendes deres danske statsborgerskab

22-09-2020

Det har fatale konsekvenser for børnene, når forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10 
1216 København K

22.09.2020  
J.nr. 3.7.27/eva

 

Lovforslaget omhandler muligheden for administrativt at frakende personer med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab, hvis de har udvist en handlemåde, som er alvorligt til skade for landets vitale interesser. Ønsket er at kunne frakende disse personer deres danske statsborgerskab, mens de fortsat befinder sig i udlandet og dermed afholde dem fra at komme tilbage til Danmark, hvor de anses for at udgøre en trussel mod det danske samfund. 

Lovforslaget har senest været til høring i oktober 2019, hvor en række høringsparter, herunder Børnerådet, udtrykte en række bekymringer. For at imødekomme kritikken blev der indsat en solnedgangsklausul, så loven skulle genbehandles inden udgangen af 2020.  

Børnerådet har tidligere problematiseret, at omstændighederne og betingelserne for forslaget ikke var tilstrækkeligt oplyst. Børnerådet fremhævede en række forhold, som ministeriet manglede at belyse, herunder:

- Hvor mange personer og børn (direkte eller indirekte) forventes at blive påvirket af forslaget?

- Hvilken personkreds er omfattet af forslaget? Gælder det for eksempel også mødre, som ikke har udført krigshandlinger selv, men som har sympatiseret med personer, der har?

- Hvordan vil ministeriet forholde sig til børn med dansk statsborgerskab, der ankommer til Danmark med en forælder/forældre, der er blevet frataget dansk statsborgerskab?

Børnerådet var bekymret for, at børn ville blive påvirket af lovforslaget. Børnerådet har efterfølgende fået kendskab til aktuelle sager, hvor børn med dansk statsborgerskab er i voldsomme og potentielt livstruende og skadende situationer, fordi deres forældres statsborgerskab er blevet frataget administrativt. Vi ved, at disse børn lever under forhold, der skader deres udvikling og trivsel. Når forældrene frakendes deres danske statsborgerskab og afholdes fra at komme tilbage til Danmark, betyder det i praksis, at børnene heller ikke kan komme tilbage til Danmark. 

Det oprindelige lovforslag er baseret på en analyse fra Center for Terroranalyse fra januar 2019. Analysen advarer imod, at personer, der har opholdt sig hos Islamisk Stat, kommer tilbage til Danmark på grund af risikoen for terror. I marts 2020 kom Center for Terroranalyse med en ny vurdering, hvor det udtrykkeligt fremgår, at det er usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Tværtimod vurderes det, at risikoen for indoktrinering og påvirkning forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø. Lovforslaget er derfor baseret på en forældet trusselsvurdering. En trusselsvurdering, som direkte modvirker formålet med loven. 

Med dette lovforslag fastholder myndighederne børn i krigszoner. Deres helbred og liv er i fare, og de er i alvorlig risiko for radikalisering. Disse børn afskæres fra at få hjælp og støtte i Danmark. Børn skal aldrig bøde for deres forældres handlinger. Børnerådet er derfor imod, at solnedgangsklausulen udgår og mener, at loven bør bortfalde ved udgangen af 2020. 

 
 Med venlig hilsen


Agi Csonka
Formand


Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef