Lovforslag om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap omgår visse forpligtelser

21-09-2017

Børnerådets kommentarer til lov om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

21. sept. 2017
J.nr. 3.5.10 /sgh

Børnerådet hilser som udgangspunkt forslaget om et forbud mod forskelsbehandling pga. handicap uden for arbejdsmarkedet og den tilhørende klagemulighed velkomment, dog med nedenstående kommentarer.

Til de enkelte bestemmelser

Handicapkonventionens art. 2 definerer diskrimination som enhver sondring, udelukkelse eller begrænsning, der svækker eller umuliggør lige rettighedsopfyldelse. Hermed følger en forpligtelse for deltagerstaten til at tage aktive initiativer og tiltag for at sikre, at personer med handicap kan deltage. Til opfyldelsen af denne forpligtelse hører også etablering af rimelig tilpasning i situationer, hvor personer med handicap ellers ikke vil kunne deltage. Konventionens art. 5 fastslår, at der skal tages ”alle passende skridt til at sikre, at der tilvejebringes rimelig tilpasning”. Rimelig tilpasning på børneområdet kan fx være, at personalet i en daginstitution kan overvåge blodsukkerniveauet hos et barn med sukkersyge og give den nødvendige insulin.

Når lovforslaget i § 3 udtrykkeligt undtager ”rimelig tilpasning” fra forpligtelsen, udgør dette efter Børnerådets opfattelse en omgåelse af de nævnte artikler i konventionen, der som nævnt ovenfor udtrykkelig fastslår, at nægtelse af rimelig tilpasning er diskrimination.

Lovforslaget er på dette område utilstrækkeligt og løser ikke en række specifikke problemer, hvor rimelig tilpasning vil være aktuel. Børnerådet foreslår, at lovforslaget ændres, så det anerkender konventionens bestemmelser, og at exempler på den konkrete forståelse af begrebet indarbejdes i bemærkningerne til forslaget.

Børnerådet tilslutter sig videre etableringen af en klageadgang til Ligebehandlingsnævnet. Det følger af ovenstående, at spørgsmål om rimelig tilpasning også bør kunne behandles her.

Med forbuddet mod chikane i § 5, stk. 4, vil der formentlig opstå snitflader til behandlingen af komplicerede sager i den nyetablerede Klageinstans mod Mobning, og Børnerådet foreslår, at der i bemærkningerne indarbejdes betragtninger herom mhp. en koordineret og effektiv klagebehandling.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Souschef