Unge under 18 år bør ikke arbejde på serveringssteder med alkohol

04-11-2016

Børnerådets kommentarer til udkast til forslag til lov om ændring af restaurationsloven

Erhvervsstyrelsen
Dallerup pakhus
Langelinie 17
2100 København Ø

1.11.2016
J.nr. 3.4.4/sbd

Børnerådet forholder sig alene til lovforslagets hovedpunkt som omhandler lempelse af forbuddet mod unges beskæftigelse på serveringssteder, der serverer alkohol.
Børnerådet kan ikke tilslutte sig denne del af lovforslaget, §27 stk. 2.
Børnerådet har ingen kommentarer til §27 stk. 3.

Børnerådet kan som sådan tilslutte sig, at man gennemfører initiativer, der skaber vækst og udvikling, og som kan føre til bedre vilkår for børns udvikling, sundhed og trivsel i Danmark. Børnerådet anser dog ikke nærværende udkast som et forslag, der forbedrer børns vilkår, og som sætter fokus på børns sundhed og udvikling. Forslaget vil muligvis, indirekte via øget vækst, kunne skabe bedre økonomiske rammer for børns liv i Danmark, men Børnerådet vurderer, at der vil være alvorlige omkostninger for børns sundhed forbundet hermed. Børnerådet vurderer, at disse omkostninger overskygger de gevinster, erhvervslivet kan forvente.

Børnerådet ser med bekymring på danske børns alkoholvaner og på de veldokumenterede sundhedsskadelige konsekvenser, som man kan forvente heraf.
Alkohol er ifølge Kræftens Bekæmpelse forbundet med mere end 3000 årlige dødsfald i Danmark, og alkohol har i en årrække været på WHO’s liste over stoffer der med sikkerhed findes kræftfremkaldende.

Selvom børn og unges alkoholforbrug igennem de seneste år er faldet, og selvom debutalderen for forbrug af alkohol er steget, er danske børn og unges forbrug af alkohol stadig væsentligt højere end i andre europæiske lande (Skolebørnsundersøgelsen 2014 samt Alkoholstatistik 2015).

Børnerådets holdning er derfor, at det er særdeles væsentligt, at man sikrer, at den positive udvikling i børn og unges alkoholvaner fortsætter, og at der fortsat bliver arbejdet på at oplyse såvel børn og unge, som befolkningen som helhed, om alkohols sundhedsskadelige virkninger. I denne bestræbelse indgår bl.a., at børn og unge, i videst muligt omfang, bliver beskyttet for eksponering for berusede voksne, og at man hjælper børn og unge til at ændre alkoholvaner.

Børnerådet har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1390 9. klasses elever, hvis resultat samlet set peger på en usund alkoholkultur hos de unge. Der er bl.a en tydelig sammenhæng mellem unges lave selvværd og deres forbrug af alkohol i forbindelse med at være en del af et fællesskab (undersøgelsen bliver offentliggjort snarest). Dette sætter fokus på, hvor vigtigt det er at arbejde med en kulturændring hos børn og unge. For at en sådan kulturændring kan ske er voksnes adfærd som rollemodeller uhyre væsentlig.

Børnerådet har deraf følgende bekymringer ved nærværende lovforslag:

• Hvis unge mellem 15 og 18 år, ifølge lovforslaget, skal kunne arbejde på serveringssteder, hvor der udskænkes alkohol i tidsrummet 6.00-22.00, vil de unge – selvom serveringsstedets hovedformål primært er servering af mad - blive eksponeret for voksne, som i større eller mindre grad beruser sig. Børnerådet er ikke enig i den betragtning, at risikoen for at blive udsat for berusede personer på restauranter er begrænset.

Voksne som drikker alkohol fremstår som uhensigtsmæssige rollemodeller for de unge, som netop skal hjælpes til at ændre opfattelse af, i hvilken grad et positivt fællesskab indebærer forbrug af alkohol. De unge vil samtidig skulle håndtere en adfærd fra voksne, som kan være utryghedsskabende eller grænseoverskridende, hvis der er tale om synlig beruselse hos den voksne. Børnerådet vurderer det ikke realistisk, at den unge kan sikres tilstrækkelig beskyttelse imod dette, uagtet at den unge - ifølge lovforslaget - skal arbejde under opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

• Børnerådet bekymrer sig tillige om den tænkte, men ikke urealistiske situation, hvor en ung mellem 15 og 18 år skal vurdere om en gæst, som ønsker servering af stærke drikke, er under 18 år. Det er nærliggende, at det vil være en vanskelig situation for den unge at fastholde krav om dokumentation for alder fra en jævnaldrende, og at der derfor vil kunne ske en omgåelse af dette krav. Et krav som er både lovpligtigt og yderst vigtigt at overholde.

• Sidst men ikke mindst vil Børnerådet pointere vigtigheden af, at der i lovgivningen generelt bliver bakket op om de tiltag og anbefalinger, der retter sig mod ændring af unges alkoholvaner i Danmark – fx kampagnen ’Fuld af liv’. Børnerådet betragter ikke nærværende udkast til lovforslag som understøttende et sådant forebyggende arbejde.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef