Børns rettigheder prioriteret i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

16-12-2016

Høring over vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København 

14.12.2016
J.nr: 3.7.27/amc

Overordnet finder Børnerådet, at vejledningen er god, detaljeret og skrevet i et forståeligt sprog. Rådet er opmærksom på, at reglerne kan være svære at administrere i praksis, så derfor er det tilfredsstillende at se en så tydelig fremhævelse af principperne for magtanvendelse samt af hvilke indgreb, der ikke er lovlige.

Endvidere glædes Børnerådet over at se børns og unges rettigheder og inddragelsen af børnene og de unge skrevet så tydeligt frem i vejledningen. Det er et helt afgørende signal at sende, og det skal afspejles på samme måde i det kommende materiale til de anbragte børn og unge samt i undervisningsmaterialet til de ansatte på anbringelsesstederne.

De enkelte dele:
I afsnit 31 om Udlændingeloven, allernederst på siden angives det, at uledsagede mindreårige ikke må frihedsberøves i fængsel. Som det er formuleret, rejser spørgsmålet sig derfor, hvorvidt øvrige mindreårige, herunder ledsagede og medfølgende, kan frihedsberøves i fængsel. Det bør derfor tilføjes, at disse grupper heller ikke kan frihedsberøves i fængsler sammen med voksne.

Den anvendte formulering sidst i afsnit 57 om fysisk guidning, som omhandler Socialtilsynets tilsyn hermed samt personalet eller plejefamiliens refleksion over sin pædagogiske praksis i forbindelse med fysisk guidning er en hensigtsmæssig og brugbar tilføjelse, som Børnerådet hilser velkommen.

I punkt 63 kan der med fordel i sidste sætnings 3. linje efter ”gentagen” tilføjes ”eller omfattende”, så det fremhæves, at det at ødelægge et helt skab med service eller en anden beboers skab med indhold også hører under afværgepligten. ”Gentagen” må i sin ordlyd forstås som over tid.

I afsnittene i kapitel 23 om klageadgang, så Børnerådet gerne, at der blev foretaget tilføjelser flere steder, om at barnet eller den unge skal oplyses om sin ret til at klage. Det fremstår som en mangel, at det ikke er angivet et eller flere steder i dette kapitel. Det kan også med fordel tilføjes i punkt 142, så de to afsnit knyttes sammen.

Herudover henviser Børnerådet til sine tidligere høringssvar til henholdsvis loven og bekendtgørelsen til loven.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Trine Krab Nyby 
Souschef