Børnerådet går ind for øget kontrol og registrering af donorsæd

01-09-2016

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven

Sundheds-og Ældreministeriet
Center for psykiatri og lægemiddelpolitik
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

d.01.09.2016
J.nr. 3.4.4./sbd.

Børnerådet bifalder helt overordnet forslag til ændring i lægemiddelloven og vævsloven, som styrker patientsikkerheden og hermed også sikkerheden for børn som patienter.

Børnerådet støtter forslaget om skærpede krav til forebyggelse af lægemiddelforfalskning i sin helhed, og har følgende kommentarer til forslag til ændringer i vævsloven:

Børnerådet støtter, at alle kvinder i Danmark, som har brug for fertilitetsbehandling, skal igennem registrerede vævscentre med fagligt, autoriseret sundhedspersonale ansat.

Der vil i disse vævscentre kunne foregå en systematisk kontrol og registrering af sæd donorer, som vil kunne hindre forekomst af alvorlige uønskede hændelser fx i form af børn født med arvelige sygdomme, som kunne have været sporet, inden graviditeten blev en realitet. Børnerådet støtter de foreslåede procedurer ifm. karantæne af donorer ved mistanke om alvorlige risici og evt. anvendelsesforbud ved konstatering af, at sæden ikke lever op til de krav, der stilles i vævslovgivningen.

Det anføres at screeningsprocedurerne i forbindelse med sæddonation i Danmark er af høj standard, og at de registrerede donorer vil være bedre udredt for genetiske sygdomme end mænd i almindelighed er. Børnerådet støtter derfor tiltag, som sikrer screeningsprocedurer af al donorsæd til brug for fertilitetsbehandling, og dermed forslaget om godkendte vævscentre. Dette uagtet at enhver risiko for videregivelse af genetisk sygdom ikke kan udelukkes.

Børnerådet er opmærksom på at for disse kvinder og/ eller par som så brændende ønsker sig et barn, kan den foreslåede procedure forekomme mere omstændelig og måske også mere belastende end for nuværende, hvor det er muligt som privatperson at bestille sæd fra en sædbank og enten få den sendt direkte til fertilitetsklinikken eller hjem til brug for hjemmeinsemination. Børnerådet vægter dog i den forbindelse hensynet til et barns sundhed og livskvalitet højest. Børnerådet bemærker i øvrigt, at der ifølge sædbankerne er tale om en forholdsvis lille gruppe af personer, som tidligere ville have benyttet sig af hjemmeinsemination og som nu – ifølge forslaget – må gennemføre fertilitetsbehandling på en privat eller offentlig klinik eller hos en autoriseret sundhedsperson.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef