Børnerådet advarer mod stramninger i udlændingeloven

06-01-2016

Regeringens forslag om stramninger i udlændingeloven vil få alvorlige konsekvenser for børn og unge, mener Børnerådet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
06.01.2016
J.nr. 3.5.10/amc

Ændring af udlændingeloven
Børnerådet er meget bekymret over de fremtidige virkninger af flere af de foreslåede ændringer i udlændingeloven og frygter, at ændringerne vil medføre, at flere børn bliver udsat for længerevarende fare i deres hjemland eller på rejsen til Danmark. Allerede nu oplever Danmark en stigning i andelen af børn blandt de asylsøgende, og vi har et ansvar for at tage bedst mulig hånd om disse børn og sikre, at de lider mindst mulig overlast på rejsen herop. Dermed sikrer vi sunde børn, som trives og udvikles samt er sikret et familieliv, som artiklerne i FN´s Børnekonvention tilskriver dem retten til.

Konsekvenserne af ændringerne er meget alvorlige og kan efter Børnerådets opfattelse ikke legitimeres af ønsket om at nedbringe antallet af asylansøgere, der søger til Danmark. Der er overhængende fare for, at de foreslåede ændringer medfører, at de flygtningebørn, der efterfølgende ankommer til Danmark, vil være traumatiserede i en sværere grad end under de nuværende regler.

Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus
Børnerådet nærer bekymring for, at en udskydelse af retten til familiesammenføring vil få følgende konsekvenser:

  • At børn ikke får mulighed for at komme væk fra krigshærgede områder før efter 3 år
  • At forældre vil være nødsagede til at medbringe deres børn på farefulde rejser gennem krigshærgede områder og over farefuldt hav, i overfyldte både og med risiko for at blive adskilt under rejsen
  • At forældre ser sig nødsaget til i højere grad end nu at sende deres børn afsted uledsagede, med deraf følgende risiko for menneskehandel og overgreb
  • At alle ovennævnte børn vil være i risiko for at blive traumatiserede og få behov for særlig støtte. Integrationen af disse børn vil dermed blive vanskeliggjort

Børnerådet vil derfor fraråde, at den foreslåede ændring gennemføres.

Indførelse af gebyrer på familiesammenføringsområdet og for tidsubegrænset opholdstilladelse for flygtninge mv.
Børnerådet ønsker som udgangspunkt en uddybning af, hvorvidt en eventuel konfiskering af midler kan få betydning for den asylansøgendes mulighed for at betale det foreslåede gebyr for familiesammenføring.

Rådet er af den opfattelse, at børn i krigsramte områder og lignende til enhver tid bør kunne familiesammenføres med sin forælder, uden at det er betinget af, at forælderen kan rejse penge til at betale et gebyr. Økonomi bør aldrig kunne blive en hindring for børns sikkerhed.

Inddragelse af asylansøgeres midler og øget egenbetaling
Ransagning og visitation foran og/eller af mindreårige er potentielt traumatiserende for dem. Børn, der ankommer fra krigshærgede områder, og som har erfaringer med, at uniformsklædte personer har udført voldsomme handlinger og overgreb mod børnene selv eller andre, risikerer yderligere traumatisering, såfremt de overværer politiet ransage forældre, dem selv og deres medbragte bagage, med henblik på at tilbageholde eventuelle værdier.

Nedsættelse af ydelserne på asylområdet
Det er Børnerådets opfattelse, som udtrykt i tidligere høringssvar, at en nedsættelse af ydelserne på asylområdet, vil medføre en øget risiko for, at børn i asylfamilier lider afsavn og risikerer fattigdom, samt på længere sigt svækkes i deres muligheder for integration. Børnerådet vil derfor fraråde dette tiltag.

Afskaffelse af asylansøgeres adgang til at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentre
Børnerådet har tidligere tilsluttet sig muligheden for, at børnefamilier kunne bo og arbejde uden for centrene. Det er stadig rådets opfattelse, at denne mulighed er til gavn for familierne, herunder særligt børnene, som kan drage gavn af de muligheder for fritidsliv og netværksdannelse, der findes uden for centrene. Rådet er derfor imod den foreslåede ændring.

Ændring af kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge
Hvad angår ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge henviser vi til vort høringssvar af 10.11.2015, som kan findes her.

Børnerådet vil afslutningsvist understrege, at det ikke kan tilslutte sig ændringer i lovgivningen, der medfører en væsentlig risiko for børns trivsel og udvikling og/eller medfører en forringelse for børn, der ankommer til eller har opholdstilladelse i Danmark.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef