Bevar indfødsretten til unge født og opvokset i Danmark

27-10-2015

Høringssvar på forslag om ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K    

Den 27.10.2015
J.nr. 3.5.11/amc

Børnerådet tilsluttede sig erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark i høringssvar af 9. december 2013, som findes her. Børnerådet er fortsat af samme opfattelse som dengang, nemlig at muligheden for erklæringsadgang for unge født og opvokset i Danmark medfører en væsentlig styrkelse af de pågældende børn og unges rettigheder.

Børnerådet mener ikke, at der er proportionelt at ophæve erklæringsadgangen for børn og unge født og opvokset i Danmark med begrundelsen, at det er for at sikre, at dansk indfødsret kun tildeles personer, som reelt er integreret i det danske samfund. Det må formodes, at langt størstedelen af udenlandske børn, som er født og opvokset i Danmark, er velintegrerede. Endvidere er der i Lov om dansk indfødsret § 3, stk. 2 opstillet krav til børnene, før de kan opnå indfødsret. Dette er efter Børnerådets opfattelse tilstrækkeligt.

Børnerådet kan derfor ikke tilslutte sig forslaget.


Med venlig hilsen

Per Larsen                                  Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           Sekretariatschef