Høringssvar: inklusion af børn i asylsøgende familier

11-01-2013

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (adgang for asylansøgere til at arbejde og bo udenfor asylcentre).

Att.: Asyl- og visumkontoret Justitsministeriet.
J.nr. 3.5.10 AMC.

Børnerådet finder, at lovforslaget overordnet vil medføre forbedringer for mulighederne for trivsel for asylsøgende børn samt børn i asylsøgende familier. Det, at familier nu får mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene, vil give børnene mulighed for at deltage i aktiviteter og danne netværk i det almindelige samfund.

Børnerådet håber, at ændringerne vil forbedre familiernes, herunder børnenes grundlæggende levevilkår samt øge børnenes inklusion. Børn i asylsøgende familier er i en særligt udsat situation, hvor fokus på inklusion er særdeles vigtig.

Børnerådet mener, at når uledsagede mindreårige asylansøgere kan flytte ud af centrene, hvis det vurderes at være til barnets bedste, er det medvirkende til, at barnet kan opnå øget trivsel og netværk.

Det er særligt positivt, at bestemmelsen sætter barnets bedste i centrum, hvilket er i overensstemmelse med FN´s Børnekonvention. Børnerådet bemærker, at inddragelsen af tarv-begrebet er relativt nyt i denne sammenhæng.

Børnerådet finder det fuldstændig afgørende, at der tages udgangspunkt i barnets bedste omkring beslutninger og afgørelser indenfor udlændingeområdet, såvel som det er tilfældet indenfor eksempel servicelovens område, som Børnerådet også har påpeget i tidligere høringssvar[1].

Børnerådet ønsker at pege på et par væsentlige forudsætninger for, at forbedringerne i praksis kan realiseres:

  • For det første skal det sikres, at Udlændingestyrelsen besidder de nødvendige børnefaglige kompetencer i forbindelse med vurderingen af de mindreåriges uledsagede asylsøgeres tarv. Vi vil derfor anmode om, at det præciseres i lovgivningen, at vurderingen foretages af børnefagligt personale.
  • For det andet skal det sikres, at familierne og de uledsagede mindreårige bliver oplyst om mulighederne for udflytning og arbejde. De skal støttes og hjælpes til at finde bolig og arbejde, da denne proces kan være kompliceret, og der derfor er en risiko for, at processen opleves uoverskuelig af familien eller den uledsagede mindreårige.

Børnerådet bakker udfra ovenstående op om ændringsforslaget og påpeger vigtigheden af børnefaglige kompetencer i Udlændingestyrelsen i forbindelse med vurderingen af barnets tarv. Børnerådet bifalder, at barnets tarv indskrives i loven, og at børneperspektivet sikres for asylbørn generelt.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                                 Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                      sekretariatschef