Høringssvar: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

09-08-2013

Om bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Børnerådet hilser initiativet med et tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge velkommen. Efter rådets opfattelse kan det medvirke til, at opsporing af fysiske og psykiske helbredsproblemer og deraf følgende behandling kan iværksættes tidligere.

Spørgsmålet om asylsøgende børns rettigheder i forhold til national lovgivning – herunder sundhedslovgivningen - er i øvrigt behandlet i FN’s General Comments No. 6, hvor det i kap. IV, 12 klart fremgår, at alle børn – inklusive asylsøgende børn – nyder samme rettigheder som borgere i det land, hvor børnene opholder sig, uanset hvilken nationalitet, børnene har, og uanset hvor i sagsbehandlingsprocessen de måtte være.

Bemærkninger til de enkelte elementer

§ 2: Børnerådet tilslutter sig formålet med bekendtgørelsen men kan være bekymret for, at hvis behandlingen af en asylsag trækker ud, så vil asylansøgeren ikke få tilbuddet på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Da det fremgår, at tilbuddet om helbredsmæssig vurdering gives til

§ 2: Børnerådet tilslutter sig formålet med bekendtgørelsen men kan være bekymret for, at hvis behandlingen af en asylsag trækker ud, så vil asylansøgeren ikke få tilbuddet på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Da det fremgår, at tilbuddet om helbredsmæssig vurdering gives til

"... udlændinge, der har fået asyl ..." (vores fremhævning), er der derfor risiko for, at der kan gå meget lang tid, før tilbuddet gives.

Børnerådet vil derfor foreslå, at der sættes en tidsmæssig begrænsning i forhold til behandlingen af sagen, således, at hvis sagen ikke er afsluttet efter tre måneder, skal asylansøgeren under alle omstændigheder tilbydes en helbredsmæssig vurdering.

Børnerådet lægger i den forbindelse særligt vægt på, at mindreårige asylansøgeres forudsætninger og behov ofte er forskellige fra voksnes. Der er derfor en særlig grund til at sætte ind så tidligt som muligt og eventuelt før behandlingen af asylsagen er afsluttet, når der er tale om børn og unge.

§ 6: Børnerådet mener, det vil være hensigtsmæssigt, at der efter stk. 1 tilføjes: "Kommunalbestyrelsen skal sikre, at barnet træffer beslutning på et oplyst og velinformeret grundlag." Med sådan en tilføjelse vil et barn på 15 år eller derover få en reel mulighed for at beslutte sig på et oplyst grundlag, uanset eventuelle sproglige eller kulturelle barrierer.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                                         Flemming Schultz 
Formand for Børnerådet                              kommunikationschef