Høringssvar: forebyggelsespakke om stoffer

05-11-2013

Vedr. udkast til forebyggelsespakke om stoffer.

SST: jr.nr.1-1010-104/13.
BRD: j.nr.3.4.4 /HS.

Høringssvaret indeholder først en kort generel vurdering af forebyggelsespakken om stoffer, og dernæst det udfyldte høringsskema.

Generelt Generelt mener Børnerådet, at forebyggelsespakken om stoffer er et godt redskab i det kommunale forebyggende arbejde, da den tager udgangspunkt i behovet for en helhedsorienteret, flerstrenget og systematisk indsats. Børnerådet roser, at Sundhedsstyrelsen har fokus på sammenhængen mellem unges brug af stoffer, alkohol og rygning samt sammenhængen mellem socioøkonomiske baggrund, psykologiske ressourcer og unges brug af stoffer.

Som det var tilfældet med de tidligere forebyggelsespakker, er Børnerådet imidlertid skeptisk over for, om de gode idéer i i denne forebyggelsespakke vil finde anvendelse i den kommunale praksis. Børnerådet savner desuden en uddybning af, hvordan Sundhedsstyrelsen vil monitorere og måle effekten af pakkerne.

Børnerådets tidligere høringssvar om forebyggelsespakker:

  • Børnerådets kommentar til udkast til forebyggelsespakke om overvægt.
  • Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakker Kommentarer til konkrete dele i Forebyggelsespakke om stoffer

Evidens og vidensgrundlag Børnerådet støtter at det forebyggende arbejde med unge så vidt muligt skal være evidensbaseret. Børnerådet mener, at det bør fremgå tydeligere, om ’Metoder og indsatser med begrænset evidens” rent faktisk bygger på evidens eller på en vurdering af god praksis (s.14).

Børnerådet er enig i, at der mangler viden og dokumentation for, hvad der forebygger unges brug af stoffer. Rådet savner planer og initiativer fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan den manglende evidens tilvejebringes.

Børnerådet ser positivt på idéen om, at alle kommuner kan tilbyde ”…en kort rådgivende samtale baseret på evidensbaserede metoder til unge med eksperimenterende eller regelmæssigt brug af stoffer” (s.20). Rådet savner dog en konkret henvisning til, hvilke metoder der menes.

Forældreuddannelse I forebyggelsespakken foreslås det, at kommunerne udvikler tilbud om forældreuddannelse (s.20f). Børnerådet anbefaler, at Sundhedsstyrelsen udvikler forældrekurser målrettet forældre til børn i den undervisningspligtige alder.

Implementering og opfølgning Børnerådet tvivler stærkt på, at alle frontmedarbejdere i kommunen kan opnå viden og kendskab til de mange komplekse forhold, som forebyggelsespakken omtaler.

Tidlig opsporing Børnerådet mener, det er godt med fokus på, hvordan frontpersonalet kan bidrage til tidlig opsporing. Rådet kunne dog have tænkt sig, at det blev fremhævet, hvor vigtig - men også vanskelig - denne opgave er. Børnerådet er bl.a. bekymret for, at Sundhedsstyrelsen undervurderer vanskeligheden og vigtigheden af den korte opsporende samtale (s.26).

Samme bekymring gør sig gældende for de realistiske muligheder for, om en udskolingssamtale om stoffer reelt set vil blive en systematisk del af den kommunale sundhedstjeneste (s.24).

Inddragelse af unge Børneråder anbefaler, at forebyggelsespakken om stoffer i højere grad fremhæver betydningen af dialog med og inddragelse af de unge. Dialogen med de unge i risikogruppen og unge, der allerede bruger eller misbruger stoffer, er afgørende for det forebyggende arbejde. Børnerådet mener derfor, at ungeinddragelsen bør udfoldes langt tydeligere i materialet.

Med venlig hilsen    

Per Larsen                                   Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet        chefkonsulent