Høringssvar: salg af tobak og alkohol

05-11-2012

Høringssvar vedr. lovudkast angående forslag til ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Att.: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse j.nr.3.4.4 /HS.

Børnerådet er positivt overfor de skærpede regler i lovudkastet. Rådet bakker op om, at personer, der sælger alkohol (både butiksindehaver og ansat personale) skal have pligt til at kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation ved salg af tobak og alkohol, hvis sælgeren er i tvivl, om den unge køber er under aldersgrænsen for salg af tobak og alkohol.

Rådet bakker også op om, at butikker, der sælger tobak og alkohol, SKAL sætte skilte op med information om aldersgrænser og krav om fremvisning af billedlegitimation.

Børnerådet betragter højere bøder til butiksindehavere, der ikke overholder regler og systematisk overtræder loven, som et godt redskab, der kan nedbringe antallet af unge under 16/18 år, der køber alkohol. Børnerådet foreslår ydermere, at butikker kan få frataget alkoholbevilling ved gentagne overskridelser af reglerne.

Børnerådet bakker op om ændringsforslaget og håber, at det vil medføre, at færre unge, som er under aldersgrænsen for køb af tobak og alkohol, vil købe alkohol. Rådet understreger vigtigheden af, at der gøres noget ved danske unges alt for store alkoholforbrug.

Blandt andet Skolebørnsundersøgelsen viser, at danske unge fortsat drikker alt for meget, og at forbruget har en social slagside: Børn med ringe forældre- og lærerkontakt, med dårlig skoletrivsel og lavt selvværd har større risiko for at udvikle et egentligt alkoholmisbrug.

Rådet opfordrer, som beskrevet i tidligere høringssvar, til, at aldersgrænser for køb af al alkohol og tobak hæves til 18 år.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet                                      

Annette Juul Lund
Sekretariatschef