Høringssvar: dagtilbud

26-09-2012

Høringssvar vedr. ændring af dagtilbudsloven.

Att.: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Børnerådet anerkender som udgangspunkt behovet for en rationel udnyttelse af ressourcerne på daginstitutionsområdet i den generelle hensigt at sikre børn de bedst mulige rammer for trivsel, udvikling og omsorg.

Rådet finder det imidlertid utilfredsstillende, at forslaget om ophævelse af kommunal pligt til udarbejdelse af planer  for sprogvurdering m.v. alene tager afsæt i økonomiske og administrative hensyn, mens hensynet til at sikre kvalitet i indsatsen for at sikre børns sproglige udvikling ikke omtales i forslaget.

I bemærkningerne hedder det bl.a., at ” Lovforslaget […] har til formål at frigøre ressourcer i kommunerne. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og anvendes til at forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale behov.”

Det fremgår ikke, hvordan de frigjorte ressourcer vil blive brugt på aktiviteter vedr. sprogvurdering eller -stimulering. Forslaget åbner derfor op for en væsentlig forringelse af den kommunale indsats på området, i det man jo må jo forvente, at et antal kommuner vil benytte sig af frivilligheden og undlade at udarbejde planer for indsatsen.

Børnerådet har i tidligere høringssvar understreget behovet for en målrettet og veltilrettelagt indsats for at styrke børns sproglige færdigheder og udvikling. Det er Børnerådets opfattelse, at forslaget vil føre til, at færre kommu-ner leverer en målrettet og veltilrettelagt indsats.

På den baggrund kan Børnerådet ikke tilslutte sig forslaget

Med venlig hilsen

Annette Juul Lund                    Søren Gade Hansen Sekretariatschef                       chefkonsulent