Open menu Close menu

Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse – kollektive og individuelle – og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge. Politikere, beslutningstagere og ledere, som vil arbejde ambitiøst med inddragelse, kan bruge principperne som udgangspunkt for at inddrage børn i politikudvikling og beslutningsprocesser i alle dele af samfundet. Fagfolk og praktikere kan også hente inspiration i principperne.

Børneinddragelse er at inddrage børns egne artikulerede holdninger, oplevelser og ønsker i individuelle såvel som kollektive forhold. Inddragelse rummer samtidig det at give barnet et refleksionsrum, hvor det bliver set, mødt og forstået, og hvor det bliver spejlet, får nye perspektiver og får konkret viden. Det er væsentligt, at børnenes modenhed, evner, livssituation, sårbarhed og/eller udfordringer anerkendes og afspejles i inddragelsen.

For at man kan tale om reel børneinddragelse, er det væsentligt, at de voksne bliver klogere gennem samspillet med børnene ved at lytte til dem og handle på den baggrund. Det kan fx være i forbindelse med udviklingen og evalueringen af kommunale praksisser.

På nogle områder er børneinddragelse skrevet direkte ind i dansk lovgivning. For eksempel fremgår det af serviceloven, at barnet har ret til at blive inddraget i sin egen sag. FN’s Børnekonventions artikel 12 slår dog fast, at børn har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører dem. Dermed har børn også ret til at blive inddraget i udformningen af rammerne for deres liv og hverdag.

Alle syv principper er vigtige at forholde sig til, når man skal inddrage og engagere børn på en hensigtsmæssig måde – uanset den konkrete kontekst. Principperne kan ikke adskilles, men griber ind i og er gensidigt afhængige af hinanden. Ofte vil der være forskel på, hvordan principperne skal vægtes i forhold til hinanden, alt efter hvilke aktører, målgrupper og andre specifikke forhold der er tale om.

Børnerådets principper for god børneinddragelse hviler på FN’s Børnekomités fundamentale krav til, hvordan man implementerer Børnekonventionens artikel 12. Hvert princip tager udgangspunkt i relevante retningslinjer fra FN’s Børnekomités General Comment no. 12 om barnets ret til at blive hørt. Den danske oversættelse af retningslinjerne er suppleret med Børnerådets anbefalinger til børneinddragelse i dansk kontekst og eksempler på refleksionsspørgsmål til praksis, der kan være med til at kvalificere overvejelserne bag den konkrete inddragelsesindsats.

Oversigt over principperne

Børn skal..

1. inddrages og anerkendes som eksperter i eget liv
2. have reel mulighed for indflydelse
3. informeres om processen og deres rettigheder
4. have lige muligheder for at blive hørt
5. støttes og beskyttes af voksne
6. inddrages i øjenhøjde
7. være en del af opfølgning og evaluering

 

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.