Open menu Close menu

Ifølge en lang række undersøgelser er mistrivslen blandt den nye generation af børn og unge stigende. Børnerådets undersøgelse viser, at flertallet af de unge allerede i 8. klasse oplever et massivt præstationspres fra skolen og samfundet. Undersøgelsen dokumenterer også, at der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere. De unge, som føler sig pressede, lider under symptomer på fysisk, psykisk og social mistrivsel. De har lav livstilfredshed, er ensomme, har hovedpine og sover for lidt. En række symptomer, som samlet set bringer dem i en meget udsat position.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

  • En markant større andel af unge, som er pressede ofte eller hele tiden, har lav livstilfredshed, fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel, sover mindre end det anbefalede og føler sig ensomme sammenlignet med gruppen af unge, der aldrig føler sig pressede:
  • 43 pct. af de unge, der føler sig pressede ofte eller hele tiden, har lav livstilfredshed, mens det samme
    gælder 11 pct. af de unge, der aldrig føler sig pressede.
  • Hver tredje af de unge, der føler sig pressede ofte eller hele tiden, har samtidig mange symptomer på mistrivsel. Det samme gælder for 5 pct. af de unge, der aldrig føler sig pressede.
  • 13 pct. af de unge, som ofte eller hele tiden føler sig pressede, sover mindre end 5 timer om natten. Blandt de unge, som aldrig føler sig pressede, er det 7 pct.
  • Næsten hver fjerde af de unge, der føler sig pressede ofte eller hele tiden, er ensomme. Det samme gælder for hver tyvende af de unge, der aldrig er pressede.
  • Pigerne trives generelt dårligere end drengene. De har flere symptomer på mistrivsel, lavere livstilfredshed og føler sig mere ensomme.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2615 elever i 8. klasse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. De elever, som har besvaret spørgeskemaet, er repræsentative for elever i danske 8. klasser i forhold til køn, etnicitet og alder. Spørgeskemaet blev besvaret i perioden december-januar 2017/18.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Sundhed og trivsel

Styrket alderskontrol beskytter børn og unge

Børnerådets bemærkninger til Høring over to ændringsbekendtgørelser – forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).
Sundhed og trivsel

Indtil kommunalt tilbud til børn og unge i mistrivsel står klar, skal de sikres hurtig hjælp andre steder

Børnerådets bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)
Sundhed og trivsel

Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste

Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.