Epidemiloven skal også tage højde for børns rettigheder

13-11-2020

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

13.11.2020
J.nr. 3.4.4/eva

I foråret vedtog Folketinget en række hastelove, der skulle bidrage til at bekæmpe COVID-19-pandemien, herunder en ændring af epidemiloven. Det forslås nu, at disse ændringer i epidemiloven gøres permanente.

Børnerådet kommer i det følgende med en række anbefalinger til den nye epidemilov. Børnerådet understreger blandt andet, at:

  • Epidemiloven medfører en begrænsning af en lang række af børns rettigheder. Lovforslaget bør derfor forholde sig til Børnekonventionen.

  • Barnets ret til privatliv skal beskyttes, også selvom der er tungtvejende hensyn til smitteopsporing. Relevante databehandlingsregler bør derfor uddybes.

Forholdet til Børnekonventionen
Indledningsvist vil Børnerådet gøre opmærksom på, at bemærkningerne til lovforslaget ikke forholder sig til Børnekonventionen som en del af Danmarks internationale forpligtelser. Eftersom Børnekonventionen er ratificeret, og dermed tiltrådt af Danmark, bør lovforslaget forholde sig til relevante bestemmelser heri.

Barnets ret til privatliv
Børnerådet anerkender behovet for, at den nye epidemilov bliver permanent, så regeringen får værktøjer til at bekæmpe den nuværende COVID-19-pandemi og fremtidige epidemier. Børnerådet forstår, at der desuden er tale om en lov, der udelukkende skal anvendes i ekstreme situationer, hvorfor der er behov for mere indgribende foranstaltninger.

Børnerådet finder det imidlertid problematisk, at lovforlaget ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til barnets ret til privatliv. Det drejer sig om lovforslagets § 46, stk. 5, der bemyndiger Styrelsen for Patientsikkerhed til at videregive oplysninger, om at et konkret barn er smittet, til det pågældende barns institution. Videregivelsen har til formål, at institutionen kan ”iværksætte relevante smitteforebyggende tiltag samt vejlede konkrete borgere herom” (bemærkningerne s. 241). Dette medfører en begrænsning af barnets ret til privatliv, der er beskyttet af Børnekonventionens art. 16. Artiklen indebærer blandt andet, at børn og unge har ret til, at deres sundhedsoplysninger holdes fortroligt1.

Børnerådet anerkender, at Børnekonventionen i krisesituationer undtagelsesvis tillader foranstaltninger, der kan begrænse adgangen til visse grundlæggende rettigheder, for at beskytte folkesundheden. Sådanne begrænsninger skal dog kun pålægges, når det er nødvendigt, de skal være forholdsmæssige og holdes på et absolut minimum.
Børnerådet så derfor gerne, at bemærkningerne til forslagets § 46, stk. 5 blev uddybet. Det fremgår ikke, hvordan den pågældende institution skal behandle de oplysninger, som modtages fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette medfører en risiko for, at oplysninger, om at et barn er smittet, bliver spredt til flere personer end nødvendigt. Det skal ikke være institutionens opgave at foretage afvejningen mellem hensynet til smitteopsporing og hensynet til barnets privatliv. Der er behov for adgang til ekspertbistand i persondatabehandling, da dette for store dele af personalet vil ligge i udkanten af deres faglige kompetence.

På den baggrund foreslår Børnerådet, at:

  1. Det bliver tydeliggjort i bemærkningerne, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for, at den pågældende institution bliver vejledt om relevante databehandlingsregler, når en konkret situation opstår.

  2. Der i bemærkningerne bliver henvist til de relevante databehandlingsregler.

  3. Det sikres, at alle institutioner på tværs af kommunerne modtager praksisorienteret informationsmateriale, så de – også i en akut situation – hurtigt kan danne sig et overblik over, hvordan de skal forholde sig.

Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand

 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef