En national handleplan er et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation

21-02-2020

Børnerådet hilser en national handleplan mod børn og unges rygning velkommen

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6

1057 København K
21.02.2020
J.nr. 3.4.4/mdi


Børnerådet støtter lovforslaget, der ønsker at ændre en række love i forbindelse med udmøntningen af den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Det drejer sig bl.a. om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske cigaretter m.v.

Børnerådet har tidligere opfordret Folketinget til at samles om en national handleplan med konkrete milepæle og initiativer, som beskytter børn og unge mod afhængighedsskabende og skadelige tobaksprodukter. Rådet hilser derfor lovforslaget velkomment, idet handleplanen med et forebyggende fokus iværksætter en overordnet strategi for at beskytte børn og unge mod de skadelige effekter af tobak. Sammen med de højere priser på tobak er den nye nationale handleplan et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation.

Forbud mod synlig anbringelse og fremvisning
Børnerådet bakker op om en skærpelse af de gældende regler for reklamer for tobaksprodukter, så al synlig anbringelse og fremvisning på salgssteder bliver forbudt. Dette gælder for tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. Forskning viser, at skjulte tobaksvarer kan bidrage til, at børn og unge ikke fristes til at begynde at ryge eller få tilbagefald efter rygestop. Ligeledes er Børnerådet positivt stillet i forhold til, at lovteksten udvides til at omfatte alle tobaks- og nikotinprodukter, og at lovforslaget også omfatter salg på internetsider og i apps.

Børnerådet finder det dog problematisk, at lovens forbud mod synlig anbringelse og fremvisning ikke omfatter alle salgssteder. Derimod er steder, hvor man er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, piber, pibetobak og cigarer undtaget i forslaget. Uanset om kunderne hos salgssteder opsøger forretningen af egen drift eller ej, bør man skjule produkterne og dermed mindske sandsynligheden for, at kunderne fristes til at købe produkterne.


Standardiserede pakker
Børnerådet finder det særdeles vigtigt og positivt, at der med lovforslaget indføres standardiserede pakker for alle tobaksvarer, urtebaserede rygeprodukter og elektroniske cigaretter. Det betyder nemlig, at pakkerne får et ensartet udtryk. Erfaringer fra andre lande viser, at det netop har en god effekt, når producenternes reklameeffekt bliver mindsket.

Røgfri skoletid m.v.
Børnerådet kan tilslutte sig kravet om røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler samt ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år. Det er et vigtigt tiltag, at alle ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år nu bliver omfattet af loven. Her er de røgfrie miljøer med til at sikre, at børn og unge ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i løbet af skoledagen. Det er ligeledes positivt, at lovforslaget forbyder salg af tobak, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin på skolerne.

Regulering af smagsstoffer
Børnerådet tilslutter sig et forbud mod salg af tobaksvarer og elektroniske cigaretter med smagsstoffer. Forskning viser, at smagsstoffer i bl.a. elektroniske cigaretter i høj grad appellerer til unge, som ikke tidligere har røget. Et forbud mod smagsstoffer er et vigtigt skridt mod at beskytte børn og unge mod sundhedsrisici og afhængighed.

Alderskontrol og skærpelse af strafniveau for overtrædelse af forbud mod salg af tobak til personer under 18 år
Børnerådet finder det positivt, at loven om forbud af salg af tobak til personer under 18 år udvides til også at omfatte tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter. Børnerådet ser det som særdeles vigtigt, at den gældende aldersgrænse for salg af tobaksvarer og elektroniske cigaretter håndhæves. Desuden er det positivt, at forslaget indeholder krav til alle forhandlere, der markedsfører via internettet, om at sikre et system, der effektivt verificerer køberens alder. Det er samtidig positivt, at straffen for overtrædelse af salg til børn og unge under 18 år skærpes.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef