Uddannelsessteder og klageinstans skal have en vejledning til behandling af klager om mobning

01-02-2018

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til DCUM om mobning og lign.

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

01.02.2018
J.nr. 3.2.3/sgh


Børnerådet hilser udkastet velkomment og henviser i øvrigt til rådets kommentarer af 6. dec. 2016 til lovforslag om ændring af lov om undervisningsmiljø.

Lov om undervisningsmiljø er meget praksisorienteret og indsatserne bygger på teoretisk og fagligt funderede beslutninger. Derfor er det Børnerådets anbefaling, at der snarest udarbejdes en vejledning til loven. Vejledningen bør både være operativ og instrumentel i forhold til fx udarbejdelse af antimobbestrategier og handlingsplaner, men den bør fx også indeholde overvejelser over inddragelse af elevperspektivet samt overvejelser om, hvornår et problem er af en sådan karakter, at der skal udarbejdes en handlingsplan. Vejledningen bør optegne de præcise retningslinjer for klageinstansen, så misforståelser og fordrejninger undgås. Det bør bl.a. tydeligt fremgå, at alle former for mobning er omfattet, også lærer-elev-mobning. Den bør ydermere indeholde eksempler på spørgsmål, man med fordel kan henvende sig til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) om for rådgivning og vejledning.
Videre bør vejledningen indeholde klar forvaltningsretlig information om behandlingen af klagesager, således at grundlæggende regler om notatpligt, partshøring, begrundelse etc. kan iagttages på skolerne.

Til de enkelte bestemmelser:
§ 1, uddannelsesstedet har 20 arbejdsdage til at vurdere klagen. Fristen er formentlig passende og realistisk. Børnerådet minder dog om, at 20 dage mindst vil udgøre en kalendermåned. Børn har en anden tidsopfattelse end voksne, som kan betyde, at en måned opfattes som meget lang tid. Hertil kommer, at sager som disse typisk har været meget længe undervejs, før der klages.

§ 5, om klagens videresendelse. Børnerådet foreslår, at også sager, der er bortfaldet, videresendes til DCUM til orientering. Hensigten hermed er at styrke løsningen af den videnscenteropgave, der er pålagt centeret.

§ 7, stk. 2, mediering varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Børnerådet foreslår, at evt. mediering henlægges til Dansk Center for Undervisningsmiljø, der har den praktiske tilgang til og erfaring med sagerne. Viden om og erfaring med mediering vil styrke DCUMs funktion på området.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Konst. sekretariatschef