Yderligere indsnævring af mulighed for opholdstilladelse tager ikke hensyn til barnets bedste

18-09-2017

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse etc.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Familiesammenføring
Slotsholmsgade 10
1216 København K

18. sept. 2017
J.nr. 3.5.10/sgh

Med forslaget indføres hjemmel til at kunne afslå en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, når ansøgeren aktivt har modarbejdet afklaringen af sin identitet i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse.

Det er Børnerådets indtryk, at det allerede med de gældende kriterier er meget vanskeligt for ansøgere at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Med nærværende forslag indsnævres muligheden betydeligt.

I 2015 lavede Børnerådet en undersøgelse af uledsagede mindreårige flygtninges syn på deres situation og fremtidsudsigter i Danmark. Den viste, at både de formelle krav og opholdstilladelsens korte varighed sætter de unge under et stort pres. Det gør det svært for især de mest udsatte at komme over eventuelle traumer og skabe sig et normalt liv i Danmark, som indebærer at gå i skole og være sammen med venner (Supplerende NHRI-rapport, s. 51). I de konkluderende bemærkninger til Danmark i 2011 anbefalede FN's Børnekomité, at Danmark sikrer, at afgørelser vedrørende flygtninge tager hensyn til barnets bedste interesse. På denne baggrund har Børnerådet bl.a. anbefalet, at opholdstilladelsen varer indtil barnet fylder 18 år og i minimum to år.

Det understreges i bemærkningerne til forslaget, at det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en ansøger kan anses for aktivt at have modarbejdet afklaringen af sin identitet. De eksempler, der nævnes i bemærkningerne på si. 20 f, tager imidlertid ikke højde for den særligt sårbare situation, som ansøgeren er i, bl.a. ved ankomsten til Danmark og på tidspunktet for ansøgningen, og efterlader ikke megen usikkerhedsmargin til gunst for ansøgeren. Hensynet til barnets bedste er ikke en integreret del af det vurderingsgrundlag, der anvendes i forslaget.

Den troværdighedsvurdering af ansøgeren, der indgår i processen, beskrives ikke nærmere og fremstår uklar, bl.a. fordi den ikke i sit udgangspunkt respekterer barnets særlige konstitution og afhængighed af voksne. Det er fx ikke nogen selvfølge, at et barn eller en ung kan forstå, at en urigtig oplysning afgivet ved ankomsten til Danmark langt senere kan få den følge, at han eller hun aldrig vil kunne blive statsborger i Danmark.

Henset til de ganske alvorlige konsekvenser, en afvisning af ansøgningen vil få for ansøgeren og den mangelfulde begrundelse for skærpelsen, kan Børnerådet ikke anbefale forslaget.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Souschef