Børnerådet hilser ophævelse af forældelsesfrister i sager om overgreb velkomment

15-08-2017

Børnerådets kommentar til lovforslag om ændring af straffeloven mv (afskaffelse af forældelsesfrister, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse mv).

Justitsministeriet
Civilafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 K

15. august 2017
J.nr. 3.7.27/sgh

Børnerådet har på møder i Justitsministeriet i 2016 foreslået ændringer vedrørende forældelsesfristen for erstatningskrav mod offentlige myndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn og om forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse. Rådet kan på denne baggrund tilslutte sig forslagene i udkastet med nedenstående kommentar.

Generelt for forslag om ophævelse af forældelsesfrister kan Børnerådet have den bekymring, som rådet også tidligere har givet udtryk for, at man herved skaber en forventning om oprejsning for offeret for overgreb, men at bevisbyrden ikke kan løftes i retten, fordi overgrebene er sket år tilbage. Virkningen af fristophævelsen kan altså blive den modsatte af den ønskede, nemlig at offeret efter en retssag føler sig yderligere underkendt og nedgjort. Børnerådet anerkender imidlertid de betragtninger, som Justitsministeriet anfører i pkt. 2.1.2. og pkt. 2.2.1 i Bemærkninger til lovforslaget, at der i disse sager er særlige hensyn, der kan gøres gældende, herunder, at nogle ofre først som voksne er i stand til at fortælle andre om overgrebene samt blive klar over muligheden for erstatning og have de nødvendige ressourcer til at føre en sag herom.

Rådet kan også fuldt ud tilslutte sig, at forslaget om offentlige myndigheders ansvar ikke kun omfatter seksuelle overgreb, men overgreb generelt, altså også i sager med andre fysiske eller psykiske overgreb. Rådet bemærker, at det tilsvarende forslag ikke stilles, hvad angår forældelse af gerningsmandens overgreb, der altså kun vedrører specifikt seksuelle overgreb. Det er rådets opfattelse, at bevisbyrden i sager om gerningsmandens overgreb formentlig vil være vanskeligere at løfte end i sager om myndighedernes svigt, og rådet kan på baggrund af de ovennævnte betænkeligheder vedrørende den eventuelt kontraproduktive effekt tilslutte sig denne forskel i forældelsesreglerne.

Det er Børnerådets indtryk, at den gældende 72-timers regel i offererstatningsloven i sager om overgreb mod børn ikke har taget fornødent hensyn til børns særligt sårbare konstitution og deres konkret manglende muligheder for at kontakte myndighederne. Børnerådet hilser derfor forslaget om ophævelse af reglen i disse sager meget velkomment.

Med venlig hilsen

Per Larsen 
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Souschef