Minimumskrav for tilsyn af indkvarteringssteder skal øge børns retssikkerhed

01-05-2017

Børnerådets kommentar til supplerende høring vedr. ændring af udlændingeloven lov om voksenansvar mv. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Humanitært ophold
Slotsholmsgade 10
1216 København K

1.5.2017
J.nr. 3.5.10/sgh

Børnerådet har i høringssvar af 9. marts 2017 givet udtryk for, at tilsynet med indkvarteringsstederne bør placeres hos Socialtilsynet . Rådet kan derfor som udgangspunkt tilslutte sig det nærværende forslag.
Rådet finder imidlertid, at forslaget på en række områder er mangelfuldt og uklart, og har på den baggrund følgende kommentarer:

Først og fremmest er tilsynshyppigheden ikke beskrevet i forslaget. Børnerådet finder, at kravet om et fagligt kvalificeret tilsyn bør betyde, at dette som minimum føres to gange om året, og at det ene tilsyn foretages uanmeldt. Børnerådet tilslutter sig i øvrigt forslaget om, at tilsynshyppigheden og -intensiteten kan øges, hvis forholdene konkret tilsiger det.
Hvad indholdet af tilsynet angår, bør det ikke alene vedrøre stedets faglige og kontraktmæssige forpligtelser, men også vurderinger med hensyn til opfyldelsen af børnenes tarv på stedet. Børnerådet savner i den forbindelse fortsat klare formuleringer i teksten af de beskyttelseshensyn over for børnene, der skal opfyldes af indkvarteringsstedet.
Udlændingestyrelsens mulige sanktioner i forbindelse med tilsynets eventuelle påtale af uacceptable forhold bør beskrives klart i forslaget.

Børnerådet havde gerne set, at reglerne blev enslydende med de regler, der gælder for anbringelsesområdet og kan ikke tilslutte sig, at udgangspunktet er et aftalebaseret tilsyn. Dermed overlades det til Udlændingestyrelsen og Socialtilsynet at aftale de nærmere vilkår for tilsyn med det enkelte indkvarteringssted, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Der bør derimod opstilles en række minimumskriterier for tilsynet, så en tilstrækkelig standard for tilsynet sikres. På den måde øges retssikkerheden for børnene, de ansatte og myndighederne.

Endelig bør det af forslaget klart fremgå, at tilsynsrapporterne offentliggøres.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Katrine Munch Bechgaard
Souschef