Barnets bedste handler også om fællesbarnets interesse, når myndighederne behandler udenlandske ægteskabssager

20-01-2017

Høring over udkast til vejledning om behandling af ægteskabssager

Børne- og Socialministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

18.01.2017
J.nr. 3.5.10/srr

Børnerådet henviser til sit høringssvar vedr. ændring af ægteskabsloven, som vejledningen er opdateret på baggrund af. Høringssvaret kan findes på www.brd.dk

Vedr. kapitel 2 om ægteskabsbetingelserne
Børnerådet finder, at vejledningen ville blive mere lettilgængelig med en samlet oversigt over, hvilke ægteskabsbetingelser der er hhv. absolutte eller kan dispenseres fra samt hvilke, der kræver tilladelse fra Ankestyrelsen. Herunder, at det i overskriften vedr. skifte af dødsbo (punkt 2.6) fremhæves, at der kan dispenseres fra betingelsen, som det fx er tilfældet vedr. betingelsen om lovligt ophold (punkt 2.7).

Vedr. kapitel 9 om anerkendelse af udenlandske ægteskaber
Børnerådet er bekymret over, at der lægges op til en særdeles restriktiv fortolkning af muligheden for at dispensere fra det absolutte alderskrav om 18 år ift. anerkendelse af udenlandske ægteskaber. Formuleringen på s. 48 om at ”hensynet til den mindreårige part i ægteskabet vejer således tungere end hensynet til parternes fælles barn” anser Børnerådet for en forsimpling af Danmarks internationale forpligtelser. Myndighederne har pligt til efter egen drift at sikre, at den konkrete sag overholder Danmarks internationale forpligtelser, herunder barnets bedste interesse efter Børnekonventionens art. 3. Det omfatter, at myndighederne altid skal foretage en konkret vurdering af både den mindreåriges og fællesbarnets bedste interesse i sagen. Det betyder, at myndighederne ikke på forhånd kan vægte den ene part højest, men at dette skal ske i den konkrete afvejning. Børnerådet anbefaler derfor, at Danmarks internationale forpligtelser tydeligt fremgår af vejledningen.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børneråde

Trine Krab Nyby
Souschef