Barnets bedste skal i fokus, når myndigheder afgør, om en mindreårig må gifte sig

03-10-2016

Høring over udkast til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (afskaffelse af dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab m.v.)

Social- og Indenrigsministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

03.10.2016
J.nr. 3.5.10/srr

Hovedreglen i forhold til indgåelse af ægteskab har hidtil været, at man skal være over 18 år for at blive gift. Myndighederne har i særlige tilfælde haft mulighed for at dispensere fra alderskravet. Med lovforslaget udgår dispensationsmuligheden. Samtidig indfører man i ægteskabsloven en bestemmelse om, at udenlandske ægteskaber indgået af mindreårige ikke længere anerkendes, bortset fra i helt særlige tilfælde, som skal tolkes restriktivt.

I forhold til indgåelse af ægteskab er det relevante menneskeretlige princip, at ægteskabet indgås med fuldt, frit informeret samtykke af begge parter, jf. bl.a. Børnekomitéens generelle bemærkning nr. 18. I princippet indgår både et modenhedskriterie, og at der ikke må være nogen tvang involveret i beslutningen.

Børnerådet minder om, at Børnekonventionen forpligter staten til at vægte barnets bedste højt i alle foranstaltninger, der vedrører børn, og at inddrage barnet i beslutninger, der vedrører barnet (Børnekonventionens artikel 3 og 12). Et barn defineres som enhver person under 18 år, i dette tilfælde en mindreårig, der er eller ønsker at blive gift.

Af ægteskabsvejledningen fremgår de gældende betingelser for at dispensere fra alderskravet for ægteskaber, der indgås i Danmark. Aldersdispensation skal træffes ud fra en konkret vurdering af sagen, og der skal altid indgå en vurdering af hensynet til den mindreårige, som bør veje tungt i afvejningen af, om der kan dispenseres fra alderskravet.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der i 2005-2015 i gennemsnit blev foretaget seks vielser årligt af mindreårige. Dette betyder, at der dispenseres i meget begrænset omfang. Børnerådet finder derfor, at gældende praksis netop tager højde for de særlige tilfælde, hvor der er gode grunde til at dispensere fra kravet, hvis dette er i den mindreåriges bedste interesse. Ved at afskære muligheden for at dispensere, afskæres myndighedernes mulighed for at foretage en vurdering af, hvad der er i den mindreåriges bedste interesse i den konkrete sag.

Børnerådet bemærker endvidere, at både anbefalingen fra FN’s Børnekomité og Europarådets resolution 1468, som der henvises til i bemærkningerne til lovforslaget, netop indeholder muligheden for at dispensere fra 18-årsreglen, hvis det er i den mindreåriges bedste interesse, og vedkommende er over 16 år. Børnerådet mener derfor, at de nuværende regler er i overensstemmelse med de internationale anbefalinger.

Særligt vedr. udenlandske ægteskaber indgået af mindreårige
Lovforslaget kan skabe uhensigtsmæssige konsekvenser for udenlandske ægtepar med en mindreårig part, der kommer til Danmark som fx asylansøgere. Disse ægtepar vil i hovedreglen ikke blive undtaget fra alderskravet, og ægteskabet vil erklæres for ugyldigt, bortset fra i helt særlige tilfælde. Det følger heraf, at disse mindreårige i hovedreglen vil blive adskilt fra deres ægtefælle på asylcenteret og formentlig vil blive kategoriseret som uledsagede. Børnerådet mener, at tvangsmæssig adskillelse altid bør være sidste udvej, da man risikerer yderligere traumatisering. Endvidere kan en manglende anerkendelse af ægteskabet have konsekvenser i forhold til parrets mulighed for sammen at få asyl i Danmark.

Børnerådet mener, at der, ligesom i dag, bør være mulighed for at anerkende udenlandske ægteskaber af mindreårige i tilfælde, hvor parterne har barn eller venter et barn sammen eller har en sådan tilknytning til hinanden, at deres familieliv er beskyttelsesværdigt. Der bør selvsagt tages særligt hensyn til disse mindreårige, og den mindreåriges syn på ægteskabet bør tillægges særlig vægt. Samtidig bør det indgå i overvejelserne, hvad der er i et eventuelt fællesbarns interesse. Børnerådet anbefaler, at det understreges, at den mindreåriges syn på ægteskabet skal veje tungt i vurderingen af, om det udenlandske ægteskab skal anerkendes. Den mindreåriges syn på ægteskabet skal altid afklares ved personlige samtaler, med mindre ganske særlige grunde taler imod.

På denne baggrund kan Børnerådet ikke støtte lovforslaget.


Med venlig hilsen

Per Larsen 
Formand for

Annette Juul Lund
Børnerådet Sekretariatschef