Ændring af Flygtningenævnet er unødvendigt

15-09-2016

Høring om ændring af Flygtningenævnets sammensætning

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Asyl og Visum
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Den 15.09.2016
J.nr. 3.5.6/amc

Børnerådet er en stor tilhænger af afgørelsesmyndigheders uafhængighed. Det er Børnerådets interesse, at børns rettigheder respekteres, og at disse rettigheder tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, når en asylsag behandles.

Børnerådet er ikke enig i opfattelsen af, at der vil ske den ønskede yderligere sikring af Flygtningenævnets uafhængighed ved at ændre sammensætningen, så Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet ikke længere er repræsenteret i nævnet.

For det første vil der fortsat være embedsmænd i nævnet, idet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stadig vil være repræsenteret. Embedsmænd, som sidder i det ministerium, som Udlændingestyrelsen henhører under, og hvis afgørelse der klages over, når sagen kommer i Flygtningenævnet. Børnerådet foreslår, at dette imødegås ved at ændre ministeriets rolle til indstillingspart.

For det andet har repræsentanterne indstillet af Dansk Flygtningehjælp været med til at sikre bestemte faggruppers deltagelse i nævnet. Dansk Flygtningehjælp har indstillet en række personer, der ikke er ansat i Dansk Flygtningehjælp. Udlændingelovens § 53 tilkendegiver da også, at Flygtningenævnets medlemmer er uafhængige og ikke kan modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed eller organisation. Når denne mulighed fjernes, fjernes også muligheden for at fagpersoner, forskere med flere (som ikke er advokater), som har særlig ekspertise indenfor området, kan byde ind med deres særlige faglighed i nævnets afgørelser. Fagligheden som netop denne gruppe tilfører, bør derfor sikres på anden vis, såfremt det fastholdes, at Dansk Flygtningehjælp ikke længere kan indstille til nævnet. Børnerådet foreslår, at det sker ved at udpege en anden indstillingspart.

Afslutningsvist vil Børnerådet gerne fastslå, at det ikke har fundet anledning til at kritisere Flygtningenævnets sammensætning, som det fremstår på nuværende tidspunkt.

 

Med venlig hilsen


Per Larsen
Formand for Børnerådet 

Annette Juul Lund
Sekretariatschef