Integrationspotentiale som kriterie kan diskriminere sårbare børnefamilier

10-11-2015

Høring over lovforslag om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet
Asyl- og Visumkontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

10.11.2015
J.nr. 3.5.10/amc

Børnerådet er bekymret over de mulige virkninger af indførelsen af integrationspotentiale som kriterie for udvælgelsen af kvoteflygtninge. Selvom det angives, at der er tale om et supplerende udvælgelseskriterium, må det formodes, at kriteriet får afgørende betydning for meddelelse af opholdstilladelse. Børnerådet er derfor uenig i, at kriteriet ikke kan føre til diskrimination, om end dette må bero på en konkret vurdering.

Integrationspotentialet kan indebære diskrimination af de mest sårbare børnefamilier, som afskæres muligheden for at få opholdstilladelse i Danmark som kvoteflygtning. Det er uheldigt, da denne gruppe må forventes ud fra deres omstændigheder at have særlig brug for støtte. Støtten kan endvidere være nødvendig for at sikre særligt børnenes udvikling og trivsel.

Såfremt forslaget opnår flertal er det afgørende, at saglighed, objektivitet og ikke-diskrimination danner udgangspunkt for en eventuel vurdering af familien. Børnerådet er enig i betragtningerne om, at hensynet til at holde familien samlet (familiens enhed) skal tillægges afgørende vægt. Børnerådet ønsker dog at understrege, at hensynet til barnets bedste skal indgå som et primært hensyn, og at hensynet til familiens enhed ikke må lide barnet til last, for eksempel i de tilfælde, hvor forældrenes integrationspotentiale er lavt, men barnet/børnenes er højere.

Børnerådet kan ikke tilslutte sig forslaget.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet             Sekretariatschef