Salg af elektroniske cigaretter til børn under 18 år skal forbydes

20-03-2015

Høringssvar vedrørende forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

20. marts 2015
j.nr. 3.4.4. sbd/sgh

Børnerådet finder det positivt, at elektroniske cigaretter omfattes af lovgivningen, selvom der endnu ikke foreligger sikre videnskabelige studier af sundhedsrisici forbundet med brug af disse eller ved den passive påvirkning fra et miljø med damp fra elektroniske cigaretter.  Det er positivt, at børn og unge i dette lovforslag sikres mod en mulig sundhedsskadelig virkning, samt at der med lovforslaget forebygges, at de bliver brugere af elektroniske cigaretter. Brug af elektroniske cigaretter vurderes at kunne lede vejen til rygning af tobak, hvorfor Børnerådet netop hilser en lov vedr. elektroniske cigaretter velkommen.

Forbud mod salg

Børnerådet tilslutter sig et forbud mod salg af elektroniske cigaretter til personer under 18 år.

Det er positivt at forslaget indbefatter alle typer af elektroniske cigaretter, således både de nikotinholdige elektroniske cigaretter, og de der alene indeholder smagsstoffer.

I forhold til de nikotinholdige elektroniske cigaretter, mener Børnerådet, at man i lighed med forbud mod salg af tobak til personer under 18 år, må minimere sundhedsrisici og afhængighed ved at forbyde salg af disse til de unge.

De elektroniske cigaretter, der indeholder smagsstoffer, appellerer i høj grad til unge, som ikke tidligere har røget. Da der endnu ikke er tilstrækkelig forskning, som kan dokumentere, at de smagsstoffer, der tilsættes elektroniske cigaretter, er ufarlige, anser Børnerådet det som meget vigtigt at beskytte børn og unge mod en mulig sundsskadelig risiko forbundet hermed.

Samtidig anses det som en betydelig risiko, at brug af elektroniske cigaretter med smagsstoffer kan være overgangen til at ryge tobak. Ifølge forskningsoverlæge Charlotte Pisinger, viser flere undersøgelser, at elektroniske cigaretter tiltrækker unge mennesker, hvilket afføder en bekymring for netop om de via dette introduceres til egentlig rygning.[1] Idet man fortsat ser et stort behov for, at forebygge rygning blandt unge vil det være ønskeligt at eliminere de faktorer, som netop kan lede til øget rygning blandt de unge.

Alderskontrol

Børnerådet anser det særdeles vigtigt, at forslaget indeholder et krav om alderskontrol på udsalgsstederne. Hertil ser Børnerådet dog gerne, at der indføres en skærpelse af kontrollen med salgsstederne. Bl.a studier fra Norge har vist, at det at hæve aldersgrænsen for salg af tobak til 18 år ikke havde nogen synderlig effekt på unges forbrug to år før og to år efter, og at kun 48 % af de unge havde oplevet nogle gange at blive nægtet køb af cigaretter. Man konkluderer heraf, at en mangel på håndhævelse af aldersgrænsen kan have betydning for om forbruget ændrer sig. Der bør derfor sættes forøget fokus på håndhævelse af alderskontrol – fx med indførelse af licens til salg, som kan fratages udsalgsstederne, hvis de alligevel sælger elektroniske cigaretter til personer under 18 år.

Dampfrie miljøer

Med hensyn til passiv eksponering for dampe, kan Børnerådet tilslutte sig en skærpelse af, i hvilke miljøer det er tilladt at ryge elektroniske cigaretter. Børnerådet tilslutter sig, at brug af elektroniske cigaretter – med og uden nikotin – omfattes af de samme regler inden for lov om røgfrie miljøer, som gælder for tobaksrygning. Børnerådet ser dermed positivt på, at der ud fra det fremsatte lovforslag skal gælde, at man fremover heller ikke må ryge elektroniske cigaretter de steder, hvor der er rygeforbud.

Børnerådet beklager dog, at private plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier ikke er omfattet af Lov om røgfrie miljøer. Plejefamilien er et professionelt opholdssted for børn, og det er Børnerådets holdning, at børn og unge, i samme grad som på de øvrige nævnte professionelle steder, bør beskyttes for den sundhedsrisiko, der er forbundet med at være udsat for passiv eksponering af såvel tobaksrøg som damp fra elektroniske cigaretter. Hertil kommer det betydningsfulde i, at børn og unges tilknytningspersoner fremstår som positive modeller ift. at være ikke rygende. Det er Børnerådets holdning, at en professionel relation, som en plejefamilierelation er, i særlig grad bør have en formel forpligtelse til at forsøge at hindre, at børn og unge bliver brugere af såvel tobak som elektroniske cigaretter.

Børnerådet problematiserer, at der i lov om røgfrie miljøer er indskrevet, at der i dagplejen kun skal være røgfrit i de timer, hvor børnene er i dagplejen. Dette er i strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre om aldrig at ryge indendørs. Børnerådet mener derfor, at man i en dagplejers hjem, i alle døgnets timer, kun bør ryge udenfor.

Varedeklaration

Børnerådet tilslutter sig, at der stilles krav om varedeklaration af de stoffer, som elektroniske cigaretter indeholder, idet det for børn kan være potentielt sundhedsfarligt at opholde sig i miljøer, hvor der sker håndtering af elektroniske cigaretter. Selvom der ikke ryges elektroniske cigaretter, hvor barnet er, bør det være tydeligt, at der er tale om skadelige stoffer, og at børn dermed ikke bør kunne komme i berøring med disse. Børnerådet tilslutter sig i den forbindelse tillige, at det, ifølge lovforslaget, kun skal være tilladt at markedsføre elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere, der er børne- og manipulationssikret.

Reklame

Børnerådet tilslutter sig endeligt, at Lov om forbud mod tobaksreklame foreslås at indbefatte elektroniske nikotinvarer.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                        Annette Juul Lund                             Formand for Børnerådet                    Sekretariatschef