Høringssvar: omskæring

21-01-2014

Vedr. revideret vejledning om omskæring af drenge.

Sundhedsstyrelsen att. Anne Mette Dons.
J.nr. 3.4.4 /SGH.

Som det vil være Sundhedsstyrelsen bekendt, har Børnerådet i forskellige sammenhænge givet udtryk for betænkelighed ved de gældende regler om omskæring af drengebørn.

Det fremgår bl.a. af rådets fællesnordiske skrivelse d. 30. september 2013, hvor følgende kan læses:

De nordiske børneombud og børnemedicinske eksperter ønsker derfor at arbejde for, at omskæring kun udføres, hvis en dreng, som har nået den alder og modenhed, som er nødvendig for at forstå medicinsk information, vælger at give sit samtykke til indgrebet.

Vi ønsker en respektfuld dialog mellem alle berørte parter om, hvordan vi bedst kan sikre drenge fuld indflydelse i spørgsmålet om omskæring.

Vi opfordrer også vores regeringer til at oplyse om børns rettigheder og de sundhedsmæssige risici og konsekvenser ved indgrebet.

Vi beder de nordiske regeringer om at tage de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at drenge selv kan bestemme, om de vil omskæres.

Børnerådet finder ikke, at sundhedsloven hjemler irreversible, skadelige indgreb, og foreslår, at loven revideres med henblik på en ændring, der tydeliggør dette i overensstemmelse med Børnerådets anbefalinger om samtykke m.m.

I den konkrete sammenhæng gør Børnerådet dette gældende:

Børnerådet betvivler, at forældrenes stedfortrædende samtykke er gyldigt i denne sammenhæng, således som det antages i vejledningen. Ingen bør - legitimt eller etisk – kunne give stedfortrædende samtykke til en handling til skade for den, som samtykket angår.

Det er Børnerådets opfattelse, at Sundhedsstyrelsen svigter sit ansvar i henhold til art. 4 om god regeringsførelse i Børnekonventionen med hensyn til art. 3 (princippet om barnets bedste) og art. 19 (beskyttelse af barnet mod enhver form for vold) ved ikke i vejledningen at omtale de hensyn, der bør overvejes, inden en læge medvirker til omskæring.

Børnerådet ønsker fortsat dialog mellem de involverede parter om emnet i den hensigt at skabe øget forståelse for, at lovgivningen må ændres, så drenge sikres indflydelse i spørgsmålet om omskæring.

Rådet foreslår derfor, at vejledningen foreløbig stilles i bero med henblik på at indlede en sådan dialog.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                          Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                     Chefkonsulent