Høringssvar: indfødsret

09-12-2013

Høringssvar om dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.

Att.: Justitsministeriet Udlændingeafdelingen.
J. nr. 3.5.11/amc.

Børnerådet hilser forslaget om at sidestille børn født i og uden for ægteskab velkommen. Det er meget tilfredsstillende, at ethvert barn født med mindst én dansk forælder herefter erhverver dansk indfødsret ved fødslen. 

Med dette forslag vil børn, der er født uden for ægteskab, få samme mulighed som børn født inden for ægteskab for dansk indfødsret. Det er en markant forbedring, som Børnerådet hilser velkommen.

Forslaget vil desuden give børn født med mindst én dansk forældre dansk indfødsret. Også denne del af forslaget er Børnerådet tilfreds med. Børnerådet bifalder desuden forslaget om, at unge, der er født og opvokset i Danmark kan opnå dansk indfødsret hvis de består folkeskolens afgangseksamen med et samlet karaktergennemsnit på mindst 2. Forslaget vil medføre en væsentlig styrkelse af de pågældende børn og unges rettigheder.

Det er også særdeles positivt, at de børn og unge, som ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen med et karaktergennemsnit på mindst 2, automatisk tilbydes statsborgerskab som 18 årige. Børnerådet anbefaler dog, at loven tydeliggør, hvilken konkret myndighed, der er forpligtet til at fremsende det automatiske tilbud til borgeren.

I forhold til kravet om at personen ikke må være idømt visse sanktioner, må det være afgørende, at der reelt er tale om en alvorlig lovovertrædelse, før muligheden for indfødsret frafalder.

Det bør sikres, at der er proportionalitet imellem lovovertrædelsen og det, lovovertrædelsen medfører for den unge. Der kan fx være tilfælde, hvor den unge har en psykisk lidelse, som har medført kriminaliteten. Dette bør være en formildende omstændighed.

Børnerådet anbefaler derfor, at der i lovteksten indføres undtagelser til hovedreglen om, at personen ikke må være idømt de pågældende sanktioner.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet         chefkonsulent