Høringssvar: forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

28-10-2013

Børnerådets kommentar til gennemførelsen af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forslag om ændring af straffeloven).

Att.: Justitsministeriet, Politi- og Strafferetsafdelingen.
J.nr.3.0.16/sg 

Børnerådet støtter regeringens ønske om ratifikation af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Det er veldokumenteret, at vold i hjemmet, der overværes af børn, har stor indflydelse og skadelig indvirkning på deres udvikling og relationer til andre, også selvom de ikke selv er genstand for volden. En tilslutning til konventionen vil altså også få gunstig betydning for børn og medvirke til at underbygge indsatsen mod vold i hjemmet generelt.

Med nedenstående bemærkninger kan Børnerådet endvidere tilslutte sig de øvrige forslag i udkastet.

Særlige bemærkninger

Børnerådet støtter forslaget om en ændring af straffelovens § 94, stk. 4, mht forældelsesfristen, idet rådet finder, at denne ændring vil bidrage til beskyttelsen af kvinder mod de nævnte former for vold i forbindelse med tvangsægteskab, svangerskabsafbrydelse uden samtykke mv.

Børnerådet tilslutter sig også forslaget om, at Danmark tager forbehold for konventionens art. 34, således at der ikke indføres en ny bestemmelse i straffeloven om gentagen truende adfærd. Praksis omkring brugen af tilhold varierer formentlig fra politikreds til politikreds, og disse sager prioriteres muligvis lavt hos politiet.

Rådet vurderer imidlertid med henvisning til argumentationen i bemærkningerne til lovforslaget i pkt. 2.4.2 vedrørende anvendelsesområde og bevisbyrde, at den allerede gældende danske ordning vil yde bedre beskyttelse end den, konventionen indfører.

Mht spørgsmålet om konventionens territoriale gyldighed i Grønland er Børnerådet opmærksomt på og bekymret over, at revselsesretten af lovtekniske årsager endnu ikke er afskaffet i Grønland.

Uanset om Grønland ønsker at blive omfattet af konventionen, opfordrer Børnerådet regeringen til at øge indsatsen for at afskaffe revselsesretten gennem ændringer i den grønlandske lovgivning.

En sådan indsats bør af indlysende hensyn til Grønlands børn ikke afhænge af tilslutningen til denne konvention og vil i øvrigt være i overensstemmelse med den danske delegations løfte til Komiteen for økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder i maj i år på et direkte spørgsmål herom fra Komiteen.

 

Med venlig hilsen  

Per Larsen                                                    Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                              chefkonsulent