Høringssvar: den kommunale tandpleje

19-09-2012

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven - regelforenkling i den kommunale tandpleje.

Att.: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Børnerådet anerkender som udgangspunkt behovet for rationel udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet i den generelle hensigt at styrke tandplejen på børne- og ungeområdet. Videre kan rådet helt tilslutte sig, at fritvalgsordnin-gen for de 16 og 17 årige fortsættes uændret.

Rådet finder det imidlertid utilfredsstillende, at forslaget om bortfald af frit-valgsordningen for de 0 - 15 årige alene tager afsæt i økonomiske og admini-strative betragtninger.

Hensynet til kvalitet i tandplejen omtales ikke, og spørgsmålet om muligheden for skifte til anden tandlæge inden for den kom-munale ordning samt om klagemuligheder behandles heller ikke i bemærknin-gerne til forslaget.

Børnerådet opfordrer til, at disse emner behandles grundigt i bemærkningerne til forslaget.

Ad § 1, nr. 3 vedr. sundhedslovens § 131, stk. 2: Med forslaget bortfalder de 0 - 15 åriges mulighed for at vælge privat tandlægepraksis i tandplejen. Der henvises i bemærkningerne til, at muligheden i dag anvendes i yderst begræn-set omfang.

Børnerådet savner imidlertid en mere præcis opgørelse af antallet samt en ana-lyse af hvilke børn og unge, der vælger en anden ordning, og med hvilken begrundelse.

Det er Børnerådets indtryk, at procedurerne ved manglende fremmøde i tand-plejen er forsvarlige og i praksis opfølges med bekymringssamtaler i SSD-regi, underretning til socialforvaltning etc. Fører bortfaldet af valgmulighed imidlertid til øget manglende fremmøde, kan den ret begrænsede besparelse ved forslaget hurtigt blive opvejet af øgede udgifter til de omtalte opfølgende tiltag.

Videre omtales det i bemærkningerne i 2.1.2., at ændringerne naturligvis ikke hindrer den enkelte i at søge tandpleje i privat praksis, blot vil dette nu medfø-re fuld egenbetaling. Dette kan efter Børnerådets opfattelse medføre en bety-delig social skævhed, idet alene de børn og unge, hvis forældre har den øko-nomiske formåen, vil kunne benytte denne mulighed.

Ad § 1, nr. 6 vedr. sundhedslovens § 248, stk. 2: Med forslaget bortfalder den mellemkommunale betaling, således at behandlerkommunen afholder ud-giften.

Børnerådet finder, at muligheden for at søge behandling på en anden kommu-nes tandklinik herved i realiteten forringes væsentligt, fordi modtagende kommune med henvisning til sundhedslovens § 129 om kapacitetsproblemer vil kunne afvise at tage imod barnet/den unge.

Som ovenfor savner Børnerådet en nærmere opgørelse over antallet af børn og unge, der søger over kommunegrænsen for at søge denne behandling, hvad der karakteriserer dem og deres motiver, for herved nærmere at kunne vurdere betydningen af ændringen.

Børnerådet tilslutter sig forslagene med de vedhæftede kommentarer og under forudsætning af, at der fremskaffes den ønskede dokumentation.

Med venlig hilsen

Annette Juul Lund                    Søren Gade Hansen
Sekretariatschef                       chefkonsulent