Høringssvar: forbud mod rusmidler i markedsføring rettet mod børn

07-11-2012

Høringssvar vedr. ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven samt lov om finansiel virksomhed.

Børnerådet er positivt over for de skærpede regler i lovudkastet, der efter rådets opfattelse vil øge beskyttelsen af børn og unge på området.

Rådet bakker således op om det foreslåede forbud mod, at markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år indeholder billeder eller omtale af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

Rådet støtter desuden forslaget om at gøre overtrædelse af forbuddet strafbart på linje med de gældende bestemmelser i markedsføringslovens § 8 stk. 2.

Børnerådet havde imidlertid gerne set, at forslaget tog højde for det faktum, at børn og unge ikke kun eksponeres for reklamer, der er målrettet dem, men i vid udstrækning også møder reklamer i det offentlige rum. Det gælder ikke mindst i sportsammenhænge, hvor der ofte ses reklamer for alkohol på stadions og på sportsudøvernes dragter.

En effektiv beskyttelse af børn og unge mod reklamer for alkohol, bør derfor ikke være begrænset til den målrettede markedsføring, men bør omfatte al markedsføring, som børn og unge med rimelighed kan forventes at blive eksponeret for.

Rådet understreger i den forbindelse vigtigheden af, at der sættes effektivt ind over for danske børn og unges alkoholforbrug, der – som bl.a. Skolebørnsundersøgelsen  viser – fortsat er alt for højt.

Hertil kommer, at forbruget har en social slagside: Børn med ringe forældre- og lærerkontakt, med dårlig skoletrivsel og lavt selvværd har større risiko for at udvikle et egentligt alkoholmisbrug.

Rådet opfordrer i øvrigt, som beskrevet i tidligere høringssvar, til, at aldersgrænsen for køb af al alkohol og tobak hæves til 18 år.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                     Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet          sekretariatschef