Open menu Close menu

Forslaget vil give unge mellem 13-17 år, der er dømt eller mistænkt for at begå alvorlig kriminalitet, ret til lommepengejob. 

Børnerådet anbefaler generelt, at der lægges vægt på forebyggelse af kriminalitet og bifalder derfor lommepengejob som indsats. Der er evidens for, at forebyggelse virker og betaler sig. Børnerådet anbefaler, at indsatsens målgruppe udvides, og at indsatsen ikke kommer til at stå alene, men suppleres med andre tiltag for en effektiv bandeforebyggende indsats blandt unge.

Børnerådet mener, at der bør sættes ind med tidlig forebyggelse, så færre børn og unge i udsatte positioner havner i kriminalitet. Hvis vi vil ungdoms- og bandekriminaliteten til livs, skal vi styrke de sociale indsatser og investere meget mere i børne- og ungeområdet.

Børnerådet anbefaler derfor, at der prioriteres helhedsorienterede forebyggelses-indsatser, der fokuserer på skole, fritid og familie for en bred målgruppe af unge.

Bifalder forebyggelse
Børnerådet vil først og fremmest gerne rose det forebyggelsesrettede initiativ, som lommepengejob indsatsen er. Forebyggende indsatser skal gerne sigte mod, at barnet eller den unge inkluderes i det bredere samfund og giver færdigheder og muligheder for at indgå i positive fællesskaber og relationer med voksne på lige fod med andre. Det kan fritidsjob hjælpe unge med. Fritidsjob kan fylde unges fritid med fornuftige aktiviteter og fællesskaber, give økonomiske midler og færdigheder til at indgå i uddannelses- og arbejdssammenhænge i fremtiden. Forskere peger dog også på, at lommepengejob ikke kan stå alene, men skal suppleres med andre fællesskabende tilbud for en effektiv bandeforebyggende indsats blandt unge. Børnerådet anbefaler, at der investeres langt mere i forskellige indsatser, der er rettet mod børn og unges skole, fritid og familie, i arbejdet med at komme ungdoms- og bandekriminalitet i til livs.

Udvid målgruppen
Børnerådet mener, at målgruppen for lommepengejob bør udvides til at gælde flere børn og unge end dem, der er dømt eller mistænkt for at begå alvorlig kriminalitet. Målgruppen bør udvides for at sikre, at indsatsen bliver decideret forebyggende. Målgruppen bør udvides til børn og unge, der bredt set er udsatte og/eller i risiko for at kriminalitet. Beregninger har vist, at det generelt betaler sig for samfundet at investere i forebyggelse af kriminalitet. 

Børnerådet vil gerne opfordre til en belysning af de risikofaktorer, forskning viser, knytter sig til, at et barn eller ungt menneske begår kriminalitet. Herunder blandt andet barnets eller den unges tilknytning til skole, nærhed til kriminalitet i boligområdet, oplevelse af stempling og negative forventninger til den unge, kammerater der har kriminel adfærd, opvækst der er præget af en hård opdragelse, omsorgssvigt og vold samt af fattigdom eller økonomisk udsathed. Børnerådet mener, at denne type risikofaktorer bør være udgangspunktet for at udvide målgruppen for lommepengeindsatsen for at sikre reel forebyggelse af alvorlig kriminalitet.

Bifalder vægt på den unges kvalifikationer og interesser
Forslaget indeholder anvisning til, at der i videst muligt omfang skal tages hensyn til den unges interesser og kvalifikationer i oprettelsen af lommepengejobbet. Børnerådet bifalder, at der er lagt vægt på at finde lommepengejob, der matcher unges kvalifikationer og interesser, da dette er med til at øge den unges motivation og succesmuligheder i jobbet. Børnerådet bifalder også, at der i forslaget lægges vægt på, at der kan være brug for at finde eller oprette et andet lommepengejob, hvis det ikke er et godt match og/eller den unge ikke falder til i jobbet.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.