Børnerådet har modtaget en bekendtgørelse i høring, der blandt andet omhandler, hvornår og hvordan elever målgruppevurderes til Den forberedende grunduddannelse (FGU). FGU henvender sig til unge, der har afsluttet folkeskolen, men endnu ikke er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse – ofte er der tale om unge, der har det svært.

Forslaget medfører, at bekendtgørelsens § 10, stk. 3 udgår. Det betyder, at man med forslaget slår fast, at en ung først kan vurderes til at være egnet til at gå på FGU, når den unge har taget folkeskolens afgangsprøve. Kommunerne må eksempelvis ikke lave brobygningsforløb mellem folkeskolen og FGU for at forberede en ung på overgangen. Det begrundes med, at man ikke med sikkerhed kan vide, om den unge er egnet til en ungdomsuddannelse før folkeskolens prøver er afsluttet.

Børnerådets holdning til overgang mellem folkeskole og FGU

FGU er etableret som et tilbud til de mest udsatte unge, som endnu ikke er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, og Børnerådet anerkender, at FGU ikke må blive en ny form for ungdomsuddannelse. FGU skal være det sikkerhedsnet, som kan tilbydes de elever, der har allermest brug for det. Vi skal fortsætte med at stille krav til vores ungdomsuddannelser om, at de også skal kunne rumme elever med særlige udfordringer.

Børnerådet mener dog, at det er vigtigt at sikre en god overgang mellem folkeskole og FGU for de unge, der vurderes egnet til FGU. Ifølge Børnekonventionens art. 28, stk. 1, litra d skal studievejledning og erhvervsvejledning være tilgængeligt og opnåeligt for alle børn. Derfor foreslår vi, at man inden eller på baggrund af ændringen inddrager og evaluerer med eleverne selv med særligt fokus på, hvordan de oplever studievejledningen og overgangen mellem folkeskole og FGU.

Udsatte børns skolegang og Børnerådets anbefaling

Vi ved fra forskningen, hvor meget en god, stabil og kontinuerlig skolegang betyder for udsatte børn og unge. En god skolegang i sig selv er en beskyttelsesfaktor for udsathed – også som voksen. Vi ved også, at udsatte børn og unge er særligt sårbare i overgange. Dette gælder både i overgange mellem myndigheder, mellem institutioner og mellem skole eller andet beskæftigelse. Der er derfor et særligt hensyn at tage til, at den unge ikke føler sig overladt til sig selv efter folkeskolens afslutning. Mange af disse unge kan tilmed have større behov for forudsigelighed, hvilket understreger behovet for at kunne forberede dem grundigt på det
næste skridt.

Børnerådet mener ikke, at denne lovændring kan stå alene. Børnerådet anbefaler, at STUK undersøger, hvordan kommunerne kan arbejde med overgangen fra folkeskole til FGU, så ingen unge bliver tabt i skoleskiftet, og at STUK kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne sikrer, at alle unge føler sig forberedte, trygge og inddraget i processen.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Effektfuld opsporing, test og screening kræver opfølgende støtte og indsats
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.).
Skole og uddannelse
Overgange er vigtige: Vi må ikke tabe elever mellem folkeskolen og FGU
Overgange er vigtige: Vi må ikke tabe elever mellem folkeskolen og FGU
Skole og uddannelse
Indfør mulighed for mediering tidligt i forløbet, hvor det gavner mest
Indfør mulighed for mediering tidligt i forløbet, hvor det gavner mest
Skole og uddannelse
Bedre skolegang for børn og unge kan afskaffe fattigdom og ulighed
Bedre skolegang for børn og unge kan afskaffe fattigdom og ulighed
Skole og uddannelse