Børnerådet ser overordnet positivt på DSA-forordningens præcisering af digitale platformes forpligtigelser i forhold til ulovligt indhold. Det er Børnerådets opfattelse, at DSA forordningen er et vigtigt redskab i arbejdet med at forbedre børn- og unges rettigheder online. Da forordningen har direkte virkning i medlemslandene, kommenterer Børnerådet alene på forslaget om at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som koordinator for digitale tjenester.

Børnerådet er optaget af, at koordinatoren for digitale tjenester får tildelt selvstændige ressourcer til at løfte tilsynet med og håndhævelsen af forordningen. At være koordinator for digitale tjenester vil være en ny og vigtig opgave, som på flere måder er anderledes end mange af de øvrige opgaver, der løses i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Børnerådet vil af den grund appellere til, at organiseringen overvejes nøje, så tilsynet med og håndhævelsen af forordningen både organisatorisk og ressourcemæssigt løses selvstændigt fra styrelsens øvrige opgaver. Herudover er det Børnerådets opfattelse, at børn og unge udgør en særlig sårbar gruppe, når det handler om digital sikkerhed. Derfor er det meget vigtigt, at koordinatoren for digitale tjenester tilføres børne- og ungefaglige kompetencer med særlig viden om børn og unges udvikling og trivsel samt børn og unges digitale liv.

Børnerådet ser frem til at følge, hvordan de nærmere rammer for koordinatoropgaven udmøntes i praksis og appellerer til, at relevante organisationer inddrages i arbejdet med at sikre et særligt fokus på børn- og unges sikkerhed online.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Koordinatoren for digitale tjenester bør sikres nødvendige børne- og unge faglige kompetencer og selvstændige ressourcer
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen).
Børns digitale liv
Tortgodtgørelsens endelige størrelse i sager om digitale seksuelle krænkelser bør ikke afhænge af ofrets egen indsats i forhold til kontinuerligt at fremsøge og anmelde eventuelle nye delinger
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse)
Børns digitale liv
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Børns digitale liv
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børns digitale liv