Open menu Close menu

Børnerådet ser overordnet positivt på DSA-forordningens præcisering af digitale platformes forpligtigelser i forhold til ulovligt indhold. Det er Børnerådets opfattelse, at DSA forordningen er et vigtigt redskab i arbejdet med at forbedre børn- og unges rettigheder online. Da forordningen har direkte virkning i medlemslandene, kommenterer Børnerådet alene på forslaget om at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som koordinator for digitale tjenester.

Børnerådet er optaget af, at koordinatoren for digitale tjenester får tildelt selvstændige ressourcer til at løfte tilsynet med og håndhævelsen af forordningen. At være koordinator for digitale tjenester vil være en ny og vigtig opgave, som på flere måder er anderledes end mange af de øvrige opgaver, der løses i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Børnerådet vil af den grund appellere til, at organiseringen overvejes nøje, så tilsynet med og håndhævelsen af forordningen både organisatorisk og ressourcemæssigt løses selvstændigt fra styrelsens øvrige opgaver. Herudover er det Børnerådets opfattelse, at børn og unge udgør en særlig sårbar gruppe, når det handler om digital sikkerhed. Derfor er det meget vigtigt, at koordinatoren for digitale tjenester tilføres børne- og ungefaglige kompetencer med særlig viden om børn og unges udvikling og trivsel samt børn og unges digitale liv.

Børnerådet ser frem til at følge, hvordan de nærmere rammer for koordinatoropgaven udmøntes i praksis og appellerer til, at relevante organisationer inddrages i arbejdet med at sikre et særligt fokus på børn- og unges sikkerhed online.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.